Název: Dopad Daňového řádu oproti zákonu o správě daní a poplatků na činnost územních finančních orgánů.
Další názvy: Impact of the tax regulations compared with the law of administration of taxes and fees on the activities of local financial authorities.
Autoři: Tesař, Radan
Vedoucí práce/školitel: Nocar, Josef
Oponent: Vlček, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4077
Klíčová slova: správa daní;daňové řízení;územní finanční orgány;komparace daňového řádu a zákonu o správě daní a poplatků;historie správy daní
Klíčová slova v dalším jazyce: procedural tax legislation;local financial authorities;tax administration
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je komparace zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků s účinky na činnost územních finančních orgánů. Každý právní předpis nejen v českém právním řádu je v praktickém právním světě doplňován soudními rozhodnutími, avšak zákon o správě daní a poplatků byl extrémním případem, jelikož daňové subjekty, správci daně a další osoby zúčastněné na správě daní postupovali ve velké nejistotě při daňovém řízení, protože se nemohli spolehnout na znění platné právní úpravy a museli postupovat v souladu s judikaturou, které však bylo nepřeberné množství a bylo složité se v ní orientovat.V úvodních kapitolách (druhá a třetí kapitola) je krátký exkurs do jednotlivých etap vývoje daňového práva procesního na českém území a vývoje územních finančních orgánů na českém území. Čtvrtá kapitola je jádrem celé akademické práce, kde jsou rozebrány detailněji změny v právní úpravě daňového procesu, analýza a zhodnocení dopadu těchto změn na územní finanční orgány (správce daně). Kapitoly jsou rozděleny do dalších subkapitol tak, jak je systematicky uspořádán daňový řád, následuje postupná komparace příslušných ustanovení daňového řádu s obdobnými ustanoveními zákona o správě daní a poplatků, kriticky jsou zhodnoceny některé pasáže daňového řádu a posouzen jejich dopad na činnost pracovníků finančních úřadů či finančních ředitelství.Pátá kapitola obsahuje pohled na daňový řád (resp. daňové procesní předpisy) ?de lege ferenda?, čímž se navazuje na třetí kapitolu a obsahem je i nástin možného řešení některých problematických částí daňového řádu, resp. daňového procesu ?pro futuro?.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with comparison of present and previous law, which regulates procedural steps of tax administration. The thesis also analyzes, describes and evaluates an impact of changes in regulation of tax administration on the activities of local financial institutions. In the aim of the thesis doesn´t include description and explanation of basic legal terms. Most of expert articles about the new tax law was focused on terms of benefits for taxpayers. That is why I wanted to focus on benefits of new legislation on local financial authorities.The first chapters describe the evolution of procedural tax legislation and the evolution of local financial authority. The base of the thesis is in the fourth chapter. Main changes in procedural tax legislation and also impact of this changes on the local financial authorities are described there. I tried to explain reasons, how new procedural legislation was created and also what costs (financial, administrative or time) are connected with it. The next chapter deals with options how to improve the tax administration and tax proceedings and also I commented amendments which have been prepared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Tesar Radan.pdfPlný text práce574,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0918_000.pdfPosudek vedoucího práce39,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0919_000.pdfPosudek oponenta práce47,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0921_000.pdfPrůběh obhajoby práce46,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4077

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.