Název: Právní aspekty pojištení motorových vozidel v ČR
Další názvy: The Legal Aspects of the Insurance of the Motor Vehicles in the Czech Republic
Autoři: Růžička, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková, Petra
Oponent: Nocar, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4080
Klíčová slova: Pojištění;motorové vozidlo;povinné ručení;havarijní ručení;odpovědnost za škodu;zelená karta;pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
Klíčová slova v dalším jazyce: Insurance;motor vehicle;the compulsory insurance;car accident insurance;responsibility for damage;green card;third party insurance
Abstrakt: Diplomová práce má poskytnout čtenáři komplexní přehled všech aspektů týkajících se pojištění motorových vozidel. Práce je členěna do devíti kapitol, kdy první kapitola se věnuje historickému vývoji institutu pojištění motorových vozidel. Převážná část práce pak poskytuje zhodnocení současné právní úpravy v České republice. Vysvětluje samotný institut pojištění motorových vozidel. Tato pojištění dělí dále na obligatorní a fakultativní. Rozebírá vznik, trvání a zánik těchto pojištění. V poslední části přináší autor vlastní návrhy na zlepšení současné právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis should provide to the readers a comprehensive overview of all aspects regarding the insurance of the motor vehicle. The work is divided to the nine chapters. The first chapter deals with the historical development of the institute of the insurance of the motor vehicle. The major part of thesis provides the evaluation of the current legislation in the Czech Republic. The thesis explains the institute of insurance of the motor vehicles as well and the insurance is divided on the compulsory and voluntary insurance. The thesis also analyses the formation, duration and termination of the insurance. The last chapter deals with the author's own proposals for improving the current legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pravni aspekty pojisteni motorovych vozidel v CR.pdfPlný text práce646 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0925_000.pdfPosudek vedoucího práce43,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0926_000.pdfPosudek oponenta práce35,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN0927_000.pdfPrůběh obhajoby práce49,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4080

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.