Title: Gerundium v anglické větě - teoretický popis syntaktické role ve větné struktuře
Other Titles: The gerund in an English sentence - theoretical description of its syntactic role in a sentence structure
Authors: Klímová, Zuzana
Advisor: Petrlíková Jarmila, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40807
Keywords: gerundium;vazba s gerundiem;příčestí;obligatorní a neobligatorní větné členy;doplnění gerundia;ingový tvar;vyjádřený podmět;nevyjádřený podmět
Keywords in different language: a gerund;a gerundial construction;a participle;optional and obligatory clause elements;gerund complementation;an ing-form;overt subjects;covert subjects
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá rolí gerundia ve větné skladbě. Je rozdělena do dvou čátí. V teoretické části jsou analyzované nejvýznamnější anglické mluvnice. Pozornost je soustředěna jednak na terminologii autorů a také jejich popisu použití gerundia ve větné skladbě. Je zajímavé, že mezi autory nepanuje shoda; někteří autoři dávaji gerundium do stejné kategorie s příčestím a nerozlišují rozdíly mezi oběma tvary. Namísto gerundií se objevuje název jmenné ingové věty, které však ze syntaktického hlediska plní identické role jako gerundium. Autoři se shodují, že gerundia nebo jmenné ingové věty mohou plnit roli podmětu, doplňku předmětu, doplňku přídavného jména, mohou být v roli přívlastku neshodného; jsou přímým předmětem transitivních sloves i předmětěm předložkových sloves; plní roli předmětu u sloves vyžadující dva předměty a nakonec plní roli příslovečného určení. Praktická část analyzuje čtyři díla současných britských autorů, kde získá 356 příkladů použití gerundia ve větné skladbě. Gerundia jsou poté rozebrána dle jednotlivých syntaktických funkcí. Při rozboru je pozornost věnována vyjádřenému a nevyjádřenému podmětu gerundiálních konstrukcí, kde je zjištěna velmi malá četnost vyjádřených podmětů. Existují možnosti, jak ve výzkumu pokračovat. Jednou z variant je rozbor příčestí ve zmiňovaných knihách a jejich popis ve větné skladbě. Výsledek by jasně vymezil rozdíly mezi gerudiem a příčestím. Další možností je sledovat vyjádřené podměty vedlejších predikací s ohledem na formálnost či neformálnost děl.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the use of a gerund within a sentence structure and looks at all the possible syntactic roles. First, the theoretical part deals with the ing-form of a verb as such and it explains why it can be considered a deverbal noun, participle and gerund. Some grammarians claim there is hardly any difference between a gerund and a participle and they use the umbrella term of ing-form. Other grammarians state the opposite by giving clear-cut borders between these two non-finite catergories of a verb. It also looks ast the theoretical syntactic roles a gerund can be in. It explains the secondary predication realised by the gerund with its overt and covert subjects. It mentions all the forms of the gerund and clarify the difference between their usage. The thesis does not contain only the theory but also involves an extensive analysis of four works of fiction of contemporary authors. The result of the analysis shows the most frequent use of a gerund within a sentence structure. It looks at the complementation of the gerund . The practical part also analysis the secondary predication formed by a gerund and its overt and covert subjects. The analysis contains graphs and tables with exact numbers of the occurence of gerundial constructions. The analysis shows the frequency of occurence of particular syntactic roles of the gerund.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor Thesis Zuzana Klimova 2020.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Petrl_Klimova.pdfPosudek vedoucího práce178,04 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Tollet_Klimova.pdfPosudek oponenta práce154,86 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Klimova.pdfPrůběh obhajoby práce393,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.