Title: Překlad písní z anglického jazyka do jazyka českého a použité jazykové prostředky
Other Titles: Translation of songs from English into Czech and the used language means
Authors: Hrachovinová, Lucie
Advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40808
Keywords: jazykové prostředky;písně;překlad;hudební texty;sémantika;lexikologie
Keywords in different language: figures of speech;songs;song lyrics;translation;semantics;lexicology
Abstract: Tato práce se zameřuje na výskyt uměleckých jazykových prostředků a problematiku v jejich překladu z anglického jazyka do jazyka českého. Použité texty jsou přeloženy amatérskými překladateli. Hlavní myšlenkou práce je porovnání obou textů a zaměření se na použité jazykové prostředky a rozdíly mezi překladem a orignálním textem. Předpokladem této práce je, že míra výskytu obrazného jazyka je v písních často vysoká. Dalším předpokladem je, že v přeloženém textu nacházejí jazykové prostředky jiné četnosti než v originálním. Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou kapitol - do teoretické a praktické. Teoretická část této práce poskytuje informace a popis jevů, které jsou nezbytné pro praktickou část. V té se nachází analýza sedmi písní a 218 popsaných jazykových prostředků. V anglickém originále se nacházelo 122 figur a 96 v českém překladu, tudíž celkový rozdíl mezi nimi bylo 26 figur. Díky vysokému číslu nalezených jazykových prostředků se potvrdil původní předpoklad o častém využívání jazykových prostředků v textech písní. Spolu s prvním předpokladem se potvrdil i druhý, a to ten, že v anglickém originálu zvolených písní se nachází více jazykových prostředků, tudíž se počty těchto prostředků, použitých v originálních anglických textech, liší od českých překladů.
Abstract in different language: This thesis focuses on figures of speech used in English song lyrics and on the way they are translated into the Czech version of the lyrics. The aim of this work is to compare the used language means in English song lyrics and their translated counterparts in order to be able to identify which language means most frequently make an appearance in song lyrics, and to determine the most commonly occurring figure of speech in both of the languages. The work consists of two main parts; theoretical part and practical part. The theoretical part deals with the lexical and semantic background and theory, serving as a base for the analysis in the practical part. The practical part includes seven songs and 218 figures of speech, which occur first in the English lyrics and are followed by the Czech translation. These figures of speech are identified and described. Furthermore, the thesis comments on the changes that happened due to the lyrics being translated into a different language. The number of the figures of speech found in English texts was higher than in Czech; being 122 in English and 96 in the translation. In the research, the most frequently reoccurring figure of speech was a metaphor, both in English and Czech. The second most reoccurring figure in English was epizeuxis, in Czech it was personification. However, while in the English text ellipsis appeared four times, in the Czech lyrics it was not present at all.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hrachovinova.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Pos_ved_Stask_Hrachov.pdfPosudek vedoucího práce199,91 kBAdobe PDFView/Open
Pos_opon_Skop_Hrachovinova.pdfPosudek oponenta práce161,47 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Hrachovin.pdfPrůběh obhajoby práce395,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40808

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.