Title: Chajalim bodedim - vojáci bez rodinného zázemí v Izraelských obranných silách
Other Titles: Chayalim Bodedim - "Lone Soldiers" in the Israel Defense Forces
Authors: Rácz, Erik
Advisor: Tarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
Referee: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40821
Keywords: osamělí vojáci;osamělý voják;idf;izraelské obranné síly;cizinecká legie;válka;služba v armádě;povinná vojenská služba;terorismus;speciální jednotky;asymetrická válka;izrael;palestina;arabsko-izraelský konflikt;izraelsko-palestinský konflikt;judaismus;židé;izraelci;čerkesové;irgun;hagana;bejtar;židovská legie;vladimír žabotinský;david ben gurion;jicchak ben cvi;pogrom;židovští konvertité;izraelské občanství;zákon o návratu;ultraortodoxní židé;etiopští židé;ješiva;michael levin
Keywords in different language: lone soldiers;lone soldier;idf;israel defense forces;french foreign legion;war;military service;conscription;terrorism;special forces;asymmetric warfare;israel;palestine;arab-israeli conflict;israeli-palestinian conflict;judaism;jews;israelis;circassians;irgun;haganah;beitar;jewish legion;ze'ev jabotinsky;david ben-gurion;yitzhak ben-zvi;pogrom;converts to judaism;israeli citizenship;law of return;ultra-orthodox jews;beta israel;ethiopian jews;yeshiva;michael levin
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je vnést do českého prostředí doposud neznámý pojem - osamělý voják. Osamělým vojákem je muž nebo žena sloužící v Izraelských obranných silách bez bezprostřední rodiny v Izraeli. Práce popisuje všechny důležité body na cestě osamělého vojáka, od jeho prvních kroků před odvodem do armády, po jeho službu, až k čestnému odchodu z armády do civilního života. Není zapomenuto ani na organizace, podporu vojáků a právní postavení jejich rodičů. Důraz je také kladen na informace o sebevraždách a pandemii covidu-19. V závěru jsou uvedeny výsledky dotazníkového výzkumu. Dotazníkový výzkum byl proveden autorem práce ve spolupráci s haifskou organizací Jachad. Všichni respondenti z Izraelských obranných sil byli dotazováni anonymně.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is to make term Lone Soldier more visible within a Czech society. It was hitherto unknown term in the Czech Republic. The definition of a Lone Soldier is a man or woman in the Israel Defense Forces without immediate family in Israel. Thesis describes all important points from their way to the army, in the army and their life after military discharge. Organizations, assistance for Lone Soldiers and legal status for parents to lone soldiers are not forgotten. Emphasis is also placed on information about suicides and the coronavirus pandemic. In the end of the thesis are the results of the questionnaire survey. Questionnaire survey was conducted by author with cooperation of organization Yahad. All respondents from the Israel Defense Forces were surveyed anonymously.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erik_Racz_Lone_Soldiers.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Racz.PDFPrůběh obhajoby práce41,8 kBAdobe PDFView/Open
Racz V.PDFPosudek vedoucího práce218,19 kBAdobe PDFView/Open
Racz O.PDFPosudek oponenta práce146,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.