Title: Porovnání databázových modelů
Other Titles: Comparison of database models
Authors: Fürbacher, Tomáš
Advisor: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40847
Keywords: relační databáze;databázový model;databázový objekt;ms sql server;sql studio data tools;sql
Keywords in different language: relational database;database model;database object;ms sql server;sql studio data tools;sql
Abstract: Tato práce se zabývá porovnáním dvou modelů relační databáze systému MS SQL Server z pohledu odlišností mezi jejich objekty. Společnosti si svoje databáze hlídají a často chtějí vědět, zda s nimi někdo nemanipuloval. Hlavním cílem je poskytnout popis postupu, na jehož výstupu bude přehled o všech objektech, ve kterých se testované databáze liší a jakým způsobem jsou rozdílné. Součástí tohoto cíle je také aplikace popsaného postupu na testovacích databázích. V práci jsou představeny hlavní principy relačních databází včetně popisu jejich modelů a objektů. Posléze je provedeno porovnání několika nástrojů schopných naplnění hlavního cíle práce a na základě jejich výhod a nevýhod jsou vyhodnoceny a je vybrána nejvhodnější varianta. Následně je popsán postup pro porovnání, který je ve zvoleném nástroji aplikován na testovacích databázích. Výsledky porovnání jsou poté dále interpretovány.
Abstract in different language: This thesis deals with a comparison of two models of relational databases of system MS SQL Server from differences between its objects point of view. Companies guard their databases and they often want to know if anybody manipulated with them. The main objective is to provide a description of a method whose results will be an overview of all objects, which are different and in which way they differ. The part of the thesis object is also an application of the described method on testing databases. In the thesis, there are introduced main specifics of relational databases including a description of its models and objects. Then a comparison of a few tools, which are able to fulfill the main object, is performed. They are evaluated based on their advantages and disadvantages and the most suitable one is chosen. Then the method for a comparison is described. This method is applied through the chosen tool for testing databases. Next the results are interpreted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Furbacher.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
vedouci_Furbacher.pdfPosudek vedoucího práce124,28 kBAdobe PDFView/Open
Furbacher_Tomas_o.pdfPosudek oponenta práce258,72 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Furbacher.pdfPrůběh obhajoby práce91,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.