Title: Mystično v díle raného Wittgensteina
Other Titles: Mysticism in Early Wittgenstein
Authors: Trnka, Tomáš
Advisor: Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Referee: Dach Stefanie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40858
Keywords: filosofie;mystika;wittgenstein;tractatus-logico-philosophicus
Keywords in different language: philosophy;mysticism;wittgenstein;tractatus-logico-philosophicus
Abstract: Hlavní cíl bakalářské práce je prozkoumat prvky mystiky ve filosofii raného Wittgensteina a zdůraznit vliv prózy, poezie a dramatu na Wittgensteinovo myšlení. V první části práce je Wittgensteinova mystika zasazena do širšího kontextu západní mystiky, ve druhé jsou zkoumány její inspirační zdroje u Tolstého, Uhlanda a Anzengrubera a ve třetí části jsou pak vyloženy její jednotlivé prvky. V závěru práce jsou nabídnuty vlastní reflexe distinkce říkání a ukazování, vztahu filosofie a literatury a vztahu filosofie a mystiky.
Abstract in different language: The main goal of the bachelor's thesis is to explore elements of mysticism in the philosophy of early Wittgenstein and to emphasize the influence of prose, poetry and drama on Wittgenstein's thought. In the first part of the thesis, Wittgenstein's mysticism is set in the broader context of Western mysticism, in the second part, its sources of inspiration in Tolstoy, Uhlanda and Anzengruber are examined, and in the third part, its elements are explained. At the end of the thesis, own reflections on the saying-showing distinction, the connection between philosophy and literature and the relationship between the philosophy and mysticism are offered.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mysticno v dile raneho Wittgensteina.pdfPlný text práce487,5 kBAdobe PDFView/Open
ved_Trnka_schuster.pdfPosudek vedoucího práce862,86 kBAdobe PDFView/Open
op_Trnka_dach.docxPosudek oponenta práce53,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Trnka.pdfPrůběh obhajoby práce255,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.