Title: Statutární města v systému veřejné správy - východiska a možnosti dalšího vývoje
Other Titles: Statutory cities in the system of public administration - starting points and development opportunities
Authors: Morávek, Jacek
Advisor: Malast, Jan
Referee: Mates, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4092
Keywords: statutární města;městské obvody;městské části;samospráva městských obvodů;samospráva městských částí;pravomoci orgánů městských obvodů
Keywords in different language: stattutory towns;boroughs;districts;local government districts;local government districts;powers of districts
Abstract: Těžištěm mé práce je pojednání o statutárních městech v systému české veřejné správy. V úvodu se krátce zabývám teoretickými východisky systému veřejné správy a doktrinální charakteristikou samosprávy i vlastním vymezením institutu statutárních měst, jejich účelem a specifikám jejich právní úpravy. V kapitole věnované historickým východiskům tématu se zabývám vývojem obsahu některých pojmů, které se dnes v souvislosti s institutem statutárních měst běžně vyskytují a také nástinem historických východisek vnitřního územně správního členění měst. Následuje kapitola věnovaná problematice právní subjektivity městských obvodů a ústavním východiskům problematiky a zjištěné závěry používám jako základní východiska pro další stanovení závěrů této diplomové práce. Příslušnou pozornost také zaměřuji směrem ke statutům statutárních měst, jako organizačním aktům veřejné správy. V kapitole, která se zabývá vymezením charakteristik městských obvodů, se věnuji zejména rozboru těchto entit ve vztahu k atributům územně samosprávných celků, které pro územně samosprávné celky předpokládá Ústava a judikatura Ústavního soudu. Bez povšimnutí neponechám právní úpravou postavení orgánů městských obvodů jednotlivých územně členěných statutárních měst a jejich vzájemných vztahů. V závěru své práce se pokusím také navrhnout konkrétně navrhnout příslušné legislativní řešení, které se vztahuje k učiněným závěrům.
Abstract in different language: The focus of my work is a treatise on statutory towns in the Czech public administration system. The introduction briefly deal with theoretical bases of public administration and local government and doctrinal characteristics of its own definition of the institute of chartered towns, their purpose and their specific regulation. In the chapter on the historical background of the topic deals with the development of some concepts that are today in connection with the institute of chartered cities commonly found as well as outlining the historical foundations of the administrative Division inner cities. The following chapter is devoted to the issue of legal personality districts starting points and constitutional issues and conclusions using protected as a fundamental basis for further determination of the conclusions of this thesis. Appropriate attention will also focus towards statutes statutory cities , such as acts of organizational governance. In the chapter that deals with defining the characteristics of districts , pays particular attention to the analysis of these entities in relation to the attributes of local governments, for which local authorities foreseen by the Constitution and the jurisprudence of the Constitutional Court. Unnoticed legislation retain the position of individual institutions districts territorially divided statutory cities and their mutual relations. At the end of my work I try to also design specifically propose appropriate legislative solution that relates to the conclusions made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moravek - diplomova prace.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
DP-Moravek-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
DP-Moravek-Mates.pdfPosudek oponenta práce654,6 kBAdobe PDFView/Open
DP-Moravek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce595,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.