Title: Vědomí a subjektivní zkušenost
Other Titles: Consciousness and subjective experience
Authors: Vojteková, Michaela
Advisor: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40981
Keywords: bolest;kognitivní vědy;antropologie;rituál;adrenalin;sport;tělesné modifikace;trest
Keywords in different language: pain;cognitive science;anthropology;ritual;adrenalin;sport;body modification;punishment
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá pohledem na bolest z kognitivně-psychologického, filozofického a antropologického hlediska. Seznamuje čtenáře s obecnými definicemi pro bolest, jejím vznikem, druhy a způsoby, jak lze bolest měřit. Pojednává o postojích a filozofických otázkách, které si v rámci tohoto tématu můžeme klást. Zároveň provádí čtenáře rituály v minulosti, jejichž podstatou bylo překonání bolesti, a měly zásadní vliv na utváření společnosti těchto kmenů. V neposlední řadě také představí bolest ve smyslu trestu a cesty k nápravě provinilé osoby. Cílem této práce je obeznámit čtenáře s vědeckým pohledem na bolest a zobrazit ji v nejrůznějších kontextech a formách s důrazem na fakt, že bolest nemusí být vnímána pouze jako negativní tělesný vjem, nýbrž může být cestou k osobnímu růstu a sebepoznání.
Abstract in different language: This Master's thesis deals with the view of pain from a cognitive-psychological, philosophical, and anthropological point of view. It acquaints the reader with general definitions of pain, its formation, types, and ways of measuring pain. It deals with attitudes and philosophical questions that we can ask according to the topic. This thesis familiarizes the reader with rituals in the past, their essence of overcoming pain, and fundamental influence on the formation of the society of these tribes. Last but not least, it also presents pain in terms of punishment, and as a way to remedy an offender. The aim of this thesis is to acquaint the reader with a scientific view of pain and to display it in various contexts and forms with emphasis on the fact that pain may not only be perceived as a negative perception but it also may be a path to personal growth and self-knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vojtekova_final.pdfPlný text práce589,85 kBAdobe PDFView/Open
ved_Vojtekova_polak.docxPosudek vedoucího práce54,16 kBMicrosoft Word XMLView/Open
op_Vojtekova_murgas.docxPosudek oponenta práce58,98 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Vojtekova.pdfPrůběh obhajoby práce41,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.