Title: Veřejný ochránce práv jako součást systému kontroly veřejné správy
Other Titles: The ombudsman as a part of the system control a public administration
Authors: Posejpal, Adam
Advisor: Turková, Ilona
Referee: Rajchl, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4101
Keywords: Veřejný ochránce práv;veřejná správa;kontrola veřejné správy;ombudsman;kontrolní činnost ochránce
Keywords in different language: ombudsman;public administration;control of public administration;control activity of an ombudsman
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem Veřejného ochránce práv jako součásti systému kontroly veřejné správy. Práce je rozdělena do třech hlavních částí. Úvodní část (kapitola 2) vysvětluje pojmy jako jsou veřejná správa a kontrola veřejné správy. Popisuje systém kontroly veřejné správy včetně ostatních kontrolních mechanismů vedle Veřejného ochránce práv. Druhá část (kapitoly 3 a 4) vysvětluje pojem a vývoj institutu ombudsmana ve světě a příklady jeho fungování ve vybraných zemích světa. Dále je v této části vymezeno postavení Veřejného ochránce práv v České republice a stručná analýza zákona č. 349/1999 Sb. Třetí a hlavní část práce (kapitoly 5 a 6) popisuje podrobně kontrolní činnost Veřejného ochránce v České republice na základě rozboru druhé části zákona o ochránci. V šesté kapitole je zmíněna i jiná činnost ochránce.
Abstract in different language: This dissertation deals with theme ombudsman as a part of a control of public administration. The work is divided in three main parts. The introductory part (Chapter 2) explains concepts such a public administration and control of a public administration. It describes a system of a control of public administration including other control mechanism. The second part (Chapters 3 and 4) explains concept and development of ombudsman's institute in the world and examples his functioning in chosen world countries. It's also defined in this part a position of an ombudsman in the Czech Republic and a brief analysis of Act No. 349/1999 Coll. The third and main part of the work (Chapters 5 and 6) describes in a detail a control activity of an ombudsman in the Czech Republic on the basis of analysis the second part of the law about guardians. In the sixth chapter is mentioned other activities of guardians too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Adam Posejpal.pdfPlný text práce588,58 kBAdobe PDFView/Open
DP-Posejpal-Turkova.pdfPosudek vedoucího práce900,28 kBAdobe PDFView/Open
DP-Posejpal-Rajchl.pdfPosudek oponenta práce894,5 kBAdobe PDFView/Open
DP-Posejpal-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce558,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.