Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChupáč, Miroslav
dc.contributor.refereeKalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.refereePelech Josef, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:34:09Z-
dc.date.available2019-8-20
dc.date.available2020-11-10T00:34:09Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2019-8-21
dc.identifier81276
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41083
dc.description.abstractPředkládaná rigorózní práce se zabývá institutem započtení, jež je jedním ze způsobu zániku (vzájemných) závazků. Předmětem práce je zejména stručná komparace s předchozí právní úpravou, dále deskripce samotného institutu, zkoumání zákonných podmínek pro jeho uplatnění, fungování, následků, a v neposlední řadě i jeho uplatnění dle vybraných zvláštních právních předpisů. Pozornost je přitom věnována jak hmotněprávní, tak procesněprávní rovině. Vedle uvedeného předkládaná práce dále obsahuje i komparační část a pojednání de lege ferenda.cs
dc.format117 strancs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectzapočtenícs
dc.subjectpohledávkacs
dc.subjectzávazekcs
dc.subjectzrušení pohledávkycs
dc.subjectvzájemné vztahycs
dc.subjectvěřitelcs
dc.subjectdlužníkcs
dc.titleZánik pohledávek započtenímcs
dc.title.alternativeExtinguish of the Claims by Set-offen
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedPresented rigorous thesis deals with the institute of set-off, which is one of the ways how to extinguish (mutual) obligations. The subject of this thesis is a brief comparison with the previous legal regulation, description of the institute itself, examination of legal conditions for its application, functioning, consequences, and last but not least, its application according to selected special legal regulations. Attention is paid to both the substantive and procedural level. In addition to the aforementioned presented work also contains a comparative part and de lege ferenda legal proposals.en
dc.subject.translatedset-offen
dc.subject.translatedclaimen
dc.subject.translatedobligationen
dc.subject.translatedextinguish of an obligationen
dc.subject.translatedmutual relationsen
dc.subject.translatedcreditoren
dc.subject.translateddebtoren
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni_prace_Zanik_pohledavek_zapoctenim_Mgr._Miroslav_Chupac .pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 Chupac.pdfPosudek vedoucího práce220,3 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Chupac.pdfPosudek oponenta práce133,3 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Chupac.pdfPrůběh obhajoby práce253,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.