Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZahradnická Ilona, PhDr.
dc.contributor.authorHásová, Barbora
dc.date.accepted2020-7-16
dc.date.accessioned2020-11-10T00:34:17Z-
dc.date.available2018-6-13
dc.date.available2020-11-10T00:34:17Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-29
dc.identifier83698
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41093
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá poruchou grafomotoriky, která se zařazuje mezi výraznou problematiku u dětí s dětskou mozkovou obrnou ve školním věku. Kromě omezené hybnosti má dítě s DMO i různé přidružené poruchy, mezi které patří i poruchy grafomotoriky. Dítě, které neprojde fází lezení ve vývojové ontogenezi, má problém v oblasti řeči a grafomotoriky. Mezi příčinu poruchy grafomotoriky u těchto dětí patří také přetrvávání primitivních reflexů. U dětí s nezralým lezením je možnost vyvolat primární palmární úchopový reflex na ruce, který výrazně narušuje úchop psacího náčiní pro nácvik grafomotoriky. Mimo jiné přetrvávání primárních reflexů může ovlivňovat koordinaci oko - ruka nebo jemnou motoriku ruky. Teoretická část této práce zahrnuje obecné vymezení pojmu grafomotoriky či poruch grafomotorických schopností a především zaměření se na využití ergoterapie u této problematiky. Praktická část zahrnuje vyšetření přetrvávajících primitivních reflexů, které narušují úchop ruky a výrazně ovlivňují zlepšení v oblasti grafomotoriky u dětí s DMO.cs
dc.format99 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectporucha grafomotorikycs
dc.subjectpřetrvávání primárních reflexů u dětí s dmocs
dc.subjectškolní věkcs
dc.subjectneurovývojová stimulace.cs
dc.titlePoruchy grafomotoriky z pohledu ergoterapiecs
dc.title.alternativeGraphomotor dysfunction from the perspective of the occupational therapyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the graphomotor disorder, which is classified as a significant issue in children with cerebral palsy at school age. In addition to limited motion, the child with cerebral palsy also has various disorders, which include graphomotor disorders. A child who does not pass the climbing phase in developmental ontogenesis has a speech and graphomotor problem. The persistence of primitive reflexes also plays a role in these children's graphomotor disorder. In children with immature climbing, the possibility is to induce a primary palm grip reflex on the hand that significantly disrupts the grip of writing tools for graphomotorics exercises. Among other things, the persistence of primary reflexes may affect eye-hand coordination or gentle hand motor control. The theoretical section includes a general definition of the concept of graphomotor skills or dysfunction in graphomotor skills and above all, a focus on the use of occupational therapy in these problem areas. The practical part involves examining persistent primitive reflexes that interfere with the grip with hand and significantly affect improvements in graphomotor skills in children with DMO.en
dc.subject.translatedgraphomotor dysfunctionen
dc.subject.translatedpersistent primary reflexes in children with dmoen
dc.subject.translatedschool ageen
dc.subject.translatedneurodevelopmental stimulation.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasova Barbora_ERG _BP.pdfPlný text práce4,81 MBAdobe PDFView/Open
Hasova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce324,93 kBAdobe PDFView/Open
BP_VEDOUCI_POSUDEK - Hasova.pdfPosudek vedoucího práce281,88 kBAdobe PDFView/Open
Hasova.pdfPrůběh obhajoby práce452,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.