Title: Sledování opěrné funkce horních končetin po ortopedických operacích.
Other Titles: Monitoring of supporting function for upper limbs after orthopedic operations.
Authors: Červená, Monika
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41104
Keywords: funkce;horní končetiny;opora;ortopedické operace
Keywords in different language: ortopedic operation;supporting function;upper limbs
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou opory o horní končetiny po ortopedických operacích. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části tato práce shrnuje jednotlivé ortopedické operace na horní končetině, dále se pak věnuje opěrné funkci, která je popsána z hlediska vývojové kineziologie. Další část se věnuje Akrální koaktivační terapii, jako jedné z metod na trénink a zlepšení opory o horní končetinu. V praktické části jsou uvedeny cíle, hypotézy, popisy metodik, vyšetření a výsledky. Důležitou částí jsou kazuistiky, které se zabývají omezením opěrné funkce po ortopedických operacích v nastavení dle metody Akrální koaktivační terapie. Výsledky tohoto zkoumání jsou součástí praktické části této bakalářské práce.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the problem of support function for upper limbs after orthopedic operations. It is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part of this thesis, summarizes individual orthopedic operations on the upper limb, then it deals with the supporting function, which is described in terms of developmental kinesiology. The next part deals with Acral Coactivation Therapy as one of the methods for training and improving the support of the upper limb. The practical part includes objectives, hypotheses, descriptions of methodologies, examinations and results. An important part is the case reports that deal with the limitation of the supporting function after orthopedic surgery in the setting according to the method of Acral Coactivation Therapy. The results of this research are part of the practical part of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cervena_Monika_FYT_BP.pdfPlný text práce6,92 MBAdobe PDFView/Open
Cervena - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce295,92 kBAdobe PDFView/Open
Cervena - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce247,63 kBAdobe PDFView/Open
Cervena.pdfPrůběh obhajoby práce486,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.