Title: Právo na informace
Other Titles: Information right
Authors: Švehlová, Denisa
Advisor: Korbel, František
Referee: Mates, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4111
Keywords: právo;informace;povinný subjekt;státní orgán;žadatel;soud;ústava;Listina základních práv a svobod;zákon o svobodném přístupu k informacím
Keywords in different language: right;information;compulsory subject;public authority;applicant;court;constitution;Charter of fundamental rights and freedoms;law on free access to information
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice práva na svobodný přístup k informacím.V úvodu práce je vymezen pojem infornace a právo na informace a stručně charakterizován historický vývoj. Práce je zaměřena na pojetí práva na informace v mezinárodní platné právní úpravě, právní úpravě v rámci EU a dále pak v české platné právní úpravě. Zabývá se zároveň i povinnými subjekty a zároveň důvody pro odepření poskytnutí informace žadateli. V závěru práce je popsáno poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně opravných prostředků a hrazení nákladů.
Abstract in different language: The thesis deals with the right to free accessibility of information.The introduction identifies the concept of information and right to informations and briefly characterized the historical progress.The work is focused on the concept of right to information on international legislation, legislation within EU and then in the current Czech legislation. Also deals with the compulsory subjects and the reasons for refusing to provide information to the applicant.In conclusion are described provision of information pursuant to Act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information, including remedies and payment of costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce445,47 kBAdobe PDFView/Open
DP-Svehlova-Korbel.pdfPosudek vedoucího práce51,69 kBAdobe PDFView/Open
DP-Svehlova-Mates.pdfPosudek oponenta práce646,31 kBAdobe PDFView/Open
DP-Svehlova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce567,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.