Název: Právo na informace
Další názvy: Information right
Autoři: Švehlová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Korbel, František
Oponent: Mates, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4111
Klíčová slova: právo;informace;povinný subjekt;státní orgán;žadatel;soud;ústava;Listina základních práv a svobod;zákon o svobodném přístupu k informacím
Klíčová slova v dalším jazyce: right;information;compulsory subject;public authority;applicant;court;constitution;Charter of fundamental rights and freedoms;law on free access to information
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje problematice práva na svobodný přístup k informacím.V úvodu práce je vymezen pojem infornace a právo na informace a stručně charakterizován historický vývoj. Práce je zaměřena na pojetí práva na informace v mezinárodní platné právní úpravě, právní úpravě v rámci EU a dále pak v české platné právní úpravě. Zabývá se zároveň i povinnými subjekty a zároveň důvody pro odepření poskytnutí informace žadateli. V závěru práce je popsáno poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně opravných prostředků a hrazení nákladů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the right to free accessibility of information.The introduction identifies the concept of information and right to informations and briefly characterized the historical progress.The work is focused on the concept of right to information on international legislation, legislation within EU and then in the current Czech legislation. Also deals with the compulsory subjects and the reasons for refusing to provide information to the applicant.In conclusion are described provision of information pursuant to Act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information, including remedies and payment of costs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce445,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Svehlova-Korbel.pdfPosudek vedoucího práce51,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Svehlova-Mates.pdfPosudek oponenta práce646,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Svehlova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce567,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4111

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.