Název: Přezkoumávání pravomocných správních rozhodnutí správními orgány
Další názvy: Review of Final Administrative Decisions by Administrative Authorities
Autoři: Vybíralová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kuchynka, Petr
Oponent: Krč, Robert
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4115
Klíčová slova: rozhodnutí;právní moc;správní orgán;přezkumné řízení;obnova řízení;nové řízení;nové rozhodnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: decision;legal power;administrative authority;act of defence;renewal proceedings;new proceedings;new decision
Abstrakt: V diplomové práci jsem se zabývala přezkoumáváním pravomocných správních rozhodnutí správními orgány. V prvních dvou kapitolách jsem se zaměřila na obecné pojetí přezkoumávání správních rozhodnutí správními orgány a na stručný vývoj právní úpravy na našem území. Ve třetí kapitole jsem se zabývala dozorčím prostředkem, kterým je přezkumné řízení.V následující kapitole jsem se zaměřila na obnovu řízení, která může být jednak mimořádným opravným prostředkem, jednak dozorčím prostředkem. Pátou kapitolu jsem věnovala novému řízení a rozhodnutí.V šesté kapitole jsem se zaměřila na mimořádné opravné a dozorčí prostředky podle zvláštních právních předpisů.Poslední kapitolu diplomové práce jsem věnovala porovnání institutu obnovy řízení s cizí právní úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: In this final thesis I have focused on the review of final administrative decisions by administrative authorities. In the first two I have concentrated on general conception on re-examining of administrative decisions of the authorities and a brief progress of legal modification in our country.In the third chapter I have focused on a supervisory remedy, it is verification proceedings.In the following chapter I speak about renewal proceedings which may be both an extraordinary amendatory remedy and a supervisory one. The fifth chapter I have dedicated to new proceedings and decisions. In the sixth chapter I have concentrated on extraordinary amendatory and supervisory remedies according to special regulations.The last chapter of my final thesis is dedicated to comparing the institute of renewing proceedings with a foreign legal modification.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce609,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Vybiralova-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Vybiralova-Krc.pdfPosudek oponenta práce596,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Vybiralova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce578,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4115

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.