Title: Popularization of Classical Music in the English-Speaking World
Other Titles: Popularization of Classical Music in the English-Speaking World
Authors: Poscharnig, Robert
Advisor: Hostýnek Tomáš, Mgr.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41224
Keywords: klasická hudba;usa;umění;historie
Keywords in different language: classical music;usa;art;history
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo dokumentovat historii klasické hudby v Americe a stručně ji reprodukovat. Nejdříve bylo důležité najít vhodnou definici klasické hudby, aby nedošlo k omezení mé práce a aby bylo možné zahrnout všechny aspekty. Klasická hudba v Americe neměla po desetiletí vlastní identitu. Zpočátku byla pochopitelně silně inspirována klasickou hudbou z Evropy, protože většina osadníků, kteří přišli do Ameriky, byli Evropané. Moravané byli mezi prvními, kteří oživili Ameriku svou muzikálností. Podle některých historiků je první klasickou hudbou, která má americkou identitu, symfonie "Z nového světa" komponovaná Antonínem Dvořákem. Toto prohlášení však bylo v době premiéry symfonie velmi kontroverzní. Rasismus, který hraje velkou roli v dějinách Ameriky, je také velmi patrný v historii místní klasické hudby. Hudba jiných národností byla dlouho potlačována a mluvilo se o ní pejorativně. V atomové době byla americká klasická hudba stále více experimentální. Jedním z nejzajímavějších skladatelů byl kontroverzní John Cage, který například způsobil rozruch s jeho skladbou "433"", která se skládá ze čtyř minut ticha. Filmová hudba a hudba v jiných médiích byla také silně ovlivněna Amerikou. Hollywoodské filmy produkované v Los Angeles měly často velmi klasický soundtrack. Podle studie nadace L. Knight se naplnily některé stereotypy, které spotřebitelé klasické hudby křivdí. I když mnoho bodů ve studii nebylo opravdu překvapivých, samotná studie byla velmi zajímavá. Bylo také zajímavé zjistit, jak hudebníci vydělávají peníze během krize koronaviru. Existuje mnoho organizací, které se věnují hudebníkům v obtížných dobách.
Abstract in different language: The goal of my bachelor thesis was to document the history of classical music in America and to reproduce it succinctly. It was important to find a suitable definition of classical music first so as not to restrict my work and to be able to include all aspects. Classical music in America had no identity of its own for decades. In the beginning, it was understandably strongly inspired by classical music from Europe, since most of the settlers who came to America were Europeans. The Moravians were among the first to enliven America through their musicality. According to some historians, the first classical piece of music that has an American identity is Antonín Dvořák's "From the New World" symphony. However, this statement was very controversial at the time of the premiere of the symphony. The racism that plays a big role in the history of America is also very noticeable in the history of local classical music. Music of other ethnicities has long been suppressed and wats talked about pejoratively. American classical music became more and more experimental at the atomic time. One of the composers most keen to experiment was the controversial John Cage, who, for example, caused a stir with his piece "433", which consists of four minutes of silence. Film music and music in other media were also strongly influenced by America. The Hollywood films produced in Los Angeles often had a very classic soundtrack. According to the study by the L. Knight Foundation, some stereotypes that consumers of classical music are chalking up have come true. Even though many points in the study were not really surprising, the study itself was very interesting. It was also interesting to find out how musicians earn their money during the Coronavirus crisis. There are many organizations dedicated to musicians in difficult times.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poscharnig_BPfinal.pdfPlný text práce899,32 kBAdobe PDFView/Open
Poscharnig - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce513,03 kBAdobe PDFView/Open
Poscharning - oponent.pdfPosudek oponenta práce767,75 kBAdobe PDFView/Open
Poscharnig - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce213,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.