Název: Veřejný ochránce práv jako součást systému kontroly veřejné správy
Další názvy: The Ombudsman as part of the control of public administration
Autoři: Mekyňová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Turková, Ilona
Oponent: Šimka, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4123
Klíčová slova: veřejný ochránce práv;kontrola veřejné správy;vznik a vývoj instituce;působnost a pravomoci veřejného ochránce práv;ústavní zakotvení instituce ochránce
Klíčová slova v dalším jazyce: ombudsman;control of public administration;formation and development of institution;competence and powers of ombudsman;constitutional establishment of institution
Abstrakt: Veřejný ochránce práv je v systému kontroly veřejné správy institucí poměrně novou. Za dobu své existence si již získal oblibu a je veřejností vnímán jako důvěryhodná instituce, což dokazují výsledky veřejných průzkumů. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol. Po úvodu je obsahem druhé kapitoly systém kontroly veřejné správy, kde jsou vysvětleny základní pojmy veřejné správy, kontroly včetně členění a vnější kontroly veřejné správy. V kapitole druhé popsána historie, vývoj a vznik veřejného chránce práv, zejména vznik instituce v České republice. Čtvrtá kapitola pojednává o postavení veřejného ochránce práv, nejdříve obecně o základních formách ombudsmanů, v další části konkrétně o postavení instituce v České republice. Kapitola pátá vymezuje působnost a pravomoci, zmíněna je i činnost Kanceláře veřejného ochránce práv. V poslední, šesté kapitole, je provedeno porovnání vztahů veřejného ochránce práv k ostatním institutům kontroly veřejné správy. Závěr práce shrnuje dosažené poznatky.
Abstrakt v dalším jazyce: The Ombudsman is a relatively new institution in the system of the control of public administration. It has already become popular during its existence and it is perceived by the public as trustworthy institution, this is proven by the results of public surveys. The diploma thesis is divided into seven chapters. After the introduction, the second chapter contains the system of the control of public administration, there is an explanation of basic terms of public administration, control including division and external control of public administration. In the second chapter there is a description of history, development and formation of the Ombudsman, especially formation of the institution in the Czech Republic. The fourth chapter deals with the position of the Ombudsman, at first generally with basic forms of Ombudsmen, in further part specifically with the position of the institution in the Czech Republic. The fifth chapter defines the competence and powers, and also the activity of the Office of the Ombudsman is mentioned. The last, sixth chapter includes the performance of the comparison of relationships of the Ombudsman with other institutes of control of public administration. The closing part of the thesis gives a summary of achieved observations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace pdf.pdfPlný text práce505,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Mekynova-Turkova.pdfPosudek vedoucího práce778,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Mekynova-Simka.pdfPosudek oponenta práce760,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Mekynova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce546,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4123

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.