Title: Využití SW Magics pro efektivní návrh podpůrných konstrukcí pro tištěné součásti
Other Titles: The use of SW Magics for effective design of supporting structures for printed parts
Authors: Veselý, Daniel
Advisor: Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Hanzl Pavel, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41282
Keywords: 3d tisk;kovová aditivní výroba;podpůrné konstrukce;optimalizátor orientace;tiskový čas;sw materialise magics
Keywords in different language: 3d printing;metal additive manufacturing;support structure;orientation optimizer;printing time;sw materialise magics
Abstract: Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití programu Materialize Magics pro efektivní konstruování podpůrných struktur při aditivní výrobě kovových součástí metodou DMLS. Pomocí tohoto programu jsou řešeny způsoby a možnosti nalezení nejvhodnější orientace dílu, a to především s ohledem na realizovatelnost tisku, tiskový čas, objem podpůrných struktur a následné dokončovací operace. Práce se také věnuje identifikování klíčových aspektů při přípravě tiskového modelu a nastavení SW Magics tak, aby byl schopen automaticky navrhovat vhodné orientace tištěných součástí a určovat potřebný tiskový čas s dostatečnou přesností. Praktická část práce je pak věnována použití těchto cíleně nastavených funkcí pro konkrétní tiskové modely a ověření vhodnosti navrhovaných orientací a přesnosti indikovaných časů.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is addressing possibilities in the use of the Materialize Magics software for effective construction of support structures in the production of metal components using additive manufacturing. With the help of the software, modifications of the most suitable orientation of the component are being developed and discovered in regards to practicability, time of printing, the content of support structures and following finishing operations. In addition, the dissertation deals with the identification of key aspects in the preparation of the printing model and the set up of software Magics in order to be able to project appropriate orientation of printed components and to determine required printing time with sufficient accuracy. The practical part of this work is intentionally dedicated to the utilization of above mentioned setup of functions being assigned for specific print models and additional verification of suitability for recommended orientations as well as for the indicated time accuracy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vesely.pdfPlný text práce11,32 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Vesely.pdfPosudek oponenta práce211,9 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Vesely.pdfPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Vesely.PDFPrůběh obhajoby práce484,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.