Title: Hudební činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře
Other Titles: Music Activities for People with Learning Disabilities in the Milíře Institution
Authors: Volková, Sandra
Advisor: Lišková, Štěpánka
Referee: Mandysová, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4144
Keywords: Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře;klient;aktivizační činnosti;hudební činnosti;kulturní akce;muzikoterapie;muzikoterapeutické techniky
Keywords in different language: Institution for people with learning disabilities in Milíře;client;activization activities;music activities;cultural events;music therapy;music therapeutic techniques
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá hudebními činnostmi v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře. Cílem této bakalářské práce je ověření si získaných znalostí a zkušeností z oblasti muzikoterapie v praxi, a také to, do jaké míry lze muzikoterapeutické techniky využít právě v práci se zdravotně postiženými klienty. Úvodní část bakalářské práce je věnována muzikoterapii, jejím druhům, metodám a technikám. Další část práce obsahuje popis Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, jeho organizaci, klientelu, personální obsazení a jednotlivé aktivizační činnosti v průběhu dne. Poslední část práce je věnována muzikoterapeutické praxi v Domově. Tato část práce poskytuje informace o klientech, se kterými muzikoterapeutická setkání probíhala a popis jednotlivých fází muzikoterapeutického setkání spolu s technikami a reakcemi klientů. Nakonec autorka určí, zda měly uvedené činnosti nějakým způsobem vliv na celkový rozvoj osobnosti.
Abstract in different language: The thesis deals with music activities for people with learning disabilities in the Milíře Institution.The aim of this thesis is to verify the acquired knowledge and experience in the field of music therapy in practice. And also to what extent can be music therapeutic techniques used in the work with disabled clients. The introductory part of this thesis is devoted to music therapy, its types, methods and techniques. The next part contains a description of the Milíře Institution, its organization, clients, staff and various motivational activities. Important parts of clients life are also social events, where music has an important role. Therefore, descriptions of the most important cultural and social events of Institution is also part of the thesis. The last part is devoted to my music therapeutic practice in the Institution. This part of work provides information about clients, description of each phase of music therapy along with techniques and reactions of clients. Finally the author should determine whether these activities had in some way affect on the overall development of personality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Sandra Volkova.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
volkova_posudek_vedouci_liskova.pdfPosudek vedoucího práce357,57 kBAdobe PDFView/Open
volkova_posudek_oponent_mandysova.pdfPosudek oponenta práce377,12 kBAdobe PDFView/Open
volkova_prubeh_obhajoby_ BP.pdfPrůběh obhajoby práce402,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4144

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.