Title: Postavení dítěte v islámském právu
Authors: Mésárošová, Tereza
Advisor: Bezoušková Lenka, JUDr. Ph.D., LL.M.
Referee: Pezl Tomáš, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41459
Keywords: péče o dítě;rodičovská odpovědnost;hadána;wilája;právo personálního statusu;adopce;kafála;nelegitimní dítě;sirotek
Keywords in different language: child custody;parental responsibility;hadana;wilaya;the law of personal status;adoption;kafalah;illegitimate child;orphan
Abstract: Tématem diplomové práce je postavení dítěte v islámském právu. V první části pojednává o právu personálního statusu obecně, o právní subjektivitě a o skutečnostech, které vymezují status dítěte jako muslima. Druhá část je zaměřena na práva a povinnosti, které dítěti z jeho postavení vyplývají. Třetí část práce se zabývá rodičovskou zodpovědností. Zde je definována úloha obou rodičů ve vztahu k dítěti, která je zjevně odlišná. Tato kapitola je rozdělena na dvě části, přičemž tématem první je mateřská péče (hadana) a tématem druhé otcova zodpovědnost (wilája). Poslední část se zabývá formami náhradní rodinné péče. Hlavní část této kapitoly zdůvodňuje zákaz adopce v islámu a zabývá se alternativou adopce (kafála).
Abstract in different language: The subject of my thesis is child status in Islamic Law. The first part deals with the right of personal status in general, legal subjectivity and facts that defines position of the child as Muslim. The second part focuses on rights and obligations resulting from child position. The third part deals with parental responsibility and concentrates on a definition of parental roles in relation to the child that are evidently different. This chapter is divided into two parts, first part presents maternity care (hadana) and the second part concentrates on father´s responsibility (wilaya). The last part shows forms of substitute family care. The main part of this chapter justifies prohibition of adoption in Islam and deals with alternative of adoption.(kafalah)
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postaveni ditete v islamskem pravu, opravena, TM.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
posudek_Tereza Mesarosova_2020.pdfPosudek oponenta práce191,35 kBAdobe PDFView/Open
posudek_Tereza Mesarosova_2020_0.pdfPosudek vedoucího práce191,35 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh T.M..pdfPrůběh obhajoby práce956,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.