Title: Úlohy automatického řízení pro fyzikální model úpravny vody
Other Titles: Automation control tasks for a water treatment plant stand
Authors: Hevera, Jan
Advisor: Balda Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Štětina Milan, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41533
Keywords: plc;hmi;tia portal;čerpadla;senzory;pid regulace
Keywords in different language: plc;hmi;tia portal;water pumps;sensors;pid control
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem řídicího systému fyzikálního modelu úpravny vody. V práci je popsána architektura modelu a uveden je přehled jednotlivých komponent řídicího systému. Následuje popis použitého vývojového softwaru a aplikace implementovaných funkčních bloků. Dále jsou vypsány vytvořené funkční bloky pro účely obsluhy komponent konstrukce a způsob výměny dat mezi PLC a HMI. Poté jsou vyobrazeny jednotlivé obrazovky HMI určené po obsluhu modelu. Těžištěm práce jsou jednotlivé regulační úlohy navržené pro demonstraci funkce modelu s následnými experimenty uvedenými na konci.
Abstract in different language: This thesis deals with the design of a control system for the physical model of a water treatment plant. The thesis describes the architecture of the model and gives an overview of individual components of the control system. Next follows description of used development software and the application of the implemented function blocks. Furthermore the created function blocks for the purpose of operating the components of physical model are desribed, followed by listed methods of data exchange between the PLC and the HMI. In addition, the individual HMI screens dedicated for operating the model are described. The focus of the work are individual control tasks designed to demonstrate the function of the model with subsequent experiments which are presented at the end of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hevera.pdfPlný text práce12,34 MBAdobe PDFView/Open
hevera-v.pdfPosudek vedoucího práce849,42 kBAdobe PDFView/Open
hevera-o.pdfPosudek oponenta práce748,26 kBAdobe PDFView/Open
hevera-p.pdfPrůběh obhajoby práce311,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.