Title: Systém pro měření přítlaku při kompresivní terapii dolních\\ končetin
Other Titles: Pressure measurement system for compression therapy of lower extremities
Authors: Leba, Martin
Advisor: Straka Ondřej, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Houdová Lucie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41536
Keywords: kompresivní terapie;tlaková čidla;analýza dat;zpracování signálů;predikce;filtrace
Keywords in different language: compression therapy;pressure sensors;data analysis;signal processing;prediction;filtering
Abstract: Práce se zabývá problematikou měření přítlaku kompresivních pomůcek určených zejména k terapii žilních a lymfatických onemocnění dolních končetin. Poskytuje přehled aktuálně používaných kompresivních technik a srovnává různé přístupy měření přítlaků, vhodná čidla a oblast jejich využití. Dává návrh technického řešení měřícího zařízení umožňující sběr dat, je-jich zpracování, vyhodnocení a indikaci doporučení případné korekce k zajištění účinné kompresivní terapie. Součástí práce je analýza získaných dat a predikce chování velikosti přítlaků pro různé polohy končetin.
Abstract in different language: This work focuses on measurement methods of compression strength during the treatment of venous and lymphatic diseases of lower extremities. The thesis provides an overview of currently used compression techniques and compares different approaches to pressure measurement, suitable sensors, and their applications. This work proposes a technical solution of a measuring device enabling data collection, their processing, evaluation, and indication of correction recommendation to ensure effective compression therapy. Additionally, this work covers the analysis of acquired data and prediction of the pressure behavior for different limb positions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Leba_2020.pdfPlný text práce6,3 MBAdobe PDFView/Open
leba-v.pdfPosudek vedoucího práce677,64 kBAdobe PDFView/Open
leba-o.pdfPosudek oponenta práce679,05 kBAdobe PDFView/Open
leba-rozhodnuti.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP643,23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
leba-p.pdfPrůběh obhajoby práce460,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41536

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.