Title: Racionalizace procesů ve výrobě napínacích systémů řemenů
Other Titles: Rationalisation of processes in production of belt tensioners
Authors: Kukla, Radim
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Šedivý Otomar, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41603
Keywords: racionalizace;výroba;proces;napínací systém řemene;analýza;refa;most;pracovní cyklus;produktivita;ekonomické zhodnocení
Keywords in different language: rationalization;production;process;belt tensioner;analysis;refa;most;work cycle;productivity;economic evaluation
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na racionalizaci výrobního procesu na zvoleném pracovišti výrobního systému společnosti Mubea, s.r.o., jež je zaměřen na produkci systémů napínání řemenů. Cílem této studie je provést optimalizaci současného stavu procesu, aby bylo možné dosáhnout jeho zlepšení a zvýšit tak efektivitu daného pracoviště. V práci jsou uvedeny základy teorie z oblasti výrobního procesu a jeho racionalizace, na které je poté navázáno praktickou částí. V té je provedena analýza současného stavu pracoviště, na jejímž základě jsou navrženy a implementovány racionalizační návrhy. Nově vzniklý stav je poté vyhodnocen z hlediska navýšení produktivity systému a také z ekonomického pohledu.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the rationalization of the produ-ction proces at a selected workplace of the production system of the company Mubea, s.r.o., which is focused on the production of belt tensioning systems. The goal of this study is to optimize the current state of the proces in order to improve it and increase the efficiency of the workplace. The work presents the basics of the theory of the production proces and his rationalization, followed by a practical part. There is performed an analysis of the current state of the workplace, on which basis the rationalization proposa-ls are designed and implemented. The newly created state is then evaluated in terms of increasing the productivity of the system and also in terms of economics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kukla_DP_2020.pdfPlný text práce7,42 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kukla-posudek-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
200724 Oponentni posudek DP Kukla Radim (002).pdfPosudek oponenta práce379,43 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Kukla20082020160646.pdfPrůběh obhajoby práce560,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.