Název: Trestněprávní institut nutné obrany
Další názvy: Criminal Law Institute of Private Defence
Autoři: Pelikán, Martin
Vedoucí práce/školitel: Novotný, František
Oponent: Wipplinger, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4163
Klíčová slova: nutná obrana;sebeobrana;trestní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: private defence;selfdefence;criminal law
Abstrakt: V této práci autor celkem v šesti kapitolách poskytuje základní teoretický přehled o dosavadních poznatcích fenoménu nutné obrany. V části nazvané Náhled do historie institutu nutné obrany se nejprve pozastavuje nad některými spíše filozofickými koncepcemi nutné obrany. Zkoumány jsou prvopočátky institutu v rámci práva archaického, následně pak historie české úpravy, a to od trestního zákona z roku 1852 po současnost. V kapitole následující se podrobněji rozebírají jednotlivé limity nutné obrany, s nimiž se praxe často potýká. Třetí část nazvaná Překročení mezí nutné obrany (exces) plynule navazuje na kapitolu předcházející. V poslední kapitole před samotným závěrem činí autor krátký exkurs do úpravy nutné obrany v několika cizích právních řádech. Rozebírána je tu především italská právní úprava, která byla před několika lety podstatným způsobem novelizována a dobře ilustruje, jak rozdílné pojetí institutu nutné obrany může být v jiných právních řádech.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is divided into six chapters which provide a fundamental abstract from existing knowledge regarding the institute of necessary defence in Czech criminal law. In The Preview to the History of Private Defence the author first examined more philosophical coneptions of necessary defence - the genesis of the institute in the archaic law and then expained the history of necessary defence in the Czech law from the Criminal Code from 1852 till present. The following chapter closely analyses particular bounds and conditions of necessary defence which are often used in existing practice, but encounter much discourse among law practitioners. The third part called Exces from Bounds of Private Defence continues from the previous chapter. The last chapter before the epilogue, briefly covers the necessary defence in selected foreign Criminal Codes. It is expecially focused on the comparison with the Italian conception of necessary defence which was recently amended and therefore clearly illustrates the differences between the Czech and Italian views of the institute.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Trestnepravni institut nutne obrany-Martin Pelikan-2012.pdfPlný text práce707,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelikan_vedouci_Novotny.pdfPosudek vedoucího práce816,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelikan_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce790,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pelikan_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce338,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4163

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.