Název: Daňové trestné činy
Další názvy: Tax crimes
Autoři: Bařtipán, Marek
Vedoucí práce/školitel: Kocina, Jan
Oponent: Novotný, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4167
Klíčová slova: daň;daňové řízení;daňový trestný čin;zkrácení daně;vylákání daňové výhody;neodvedení daně;účinná lítost;hospodářský trestný čin;historický vývoj trestní úpravy;komparace s cizí úpravou
Klíčová slova v dalším jazyce: tax;tax procedure;tax crime;tax shortenings;extracting tax advantage;not paying of taxes;effective penitence;economic crime;historical development of crime law regulations;comparison with foreign regulations
Abstrakt: Předložená práce je rozborem vybrané části platné úpravy trestního a správního práva v České republice. Hlavním cílem práce je nastínit problematiku daňových trestných činů z pohledu trestního práva. S ohledem na hlubší pochopení je výklad rozšířen o správněprávní a právněhistorický rozbor, dále o komparaci s cizí právní úpravou a je poukázáno i na vliv práva EU.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is an analysis of the selected part of criminal and administration law current adjustment in the Czech Republic. The main goal of the thesis is to outline tax offences issues in terms of Czech criminal law. Regard to deeper comprehension the explication is enhanced to the administrative law and legally historical analyses then comparison to foreign legal form and also there is pointed out an influence of EU law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Marek Bartipan.pdfPlný text práce432,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartipan_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartipan_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce792,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartipan_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce237,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4167

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.