Title: Návrh monitorovacího zařízení pro sběr dat do vzdáleného uložiště
Other Titles: Design of the data-logger device recording to the remote data storage
Authors: Calta, Lukáš
Advisor: Holík Michael, Ing. Ph.D.
Referee: Zich Jan, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41711
Keywords: testování;měření;raspberry pi;návrh;schéma zapojení;deska plošného spoje;zprovoznění.
Keywords in different language: testing;measurement;raspberry pi;design;circuit diagram;printed circuit board;commissioning.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci univerzálního elektronického zařízení pro automatické testování a měření nově vyvinutých a vyrobených prototypů různých elektronických zařízení s možností odesílání změřených dat na databázový server. V práci je zdokumentován postup návrhu schémat zapojení a desky plošných spojů za použití profesionálních vývojových nástrojů (Altium Designer, TinaTI). Dále je popsán postup při oživování prototypu navrženého zařízení, a to jak po samotné hardwarové stránce, tak i za použití jednoduchého testovacího softwaru nezbytného k ověření správné funkce dílčích bloků. Ke konci práce je uvedeno shrnutí obsahující zejména výsledky získané měřením na prototypu zařízení.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the design and realization of a universal electronic device for automatic testing and measurement of newly developed and manufactured prototypes of various electronic devices with possibility of sending measured data to a web server. The work documents the design process of wiring diagrams and printed circuit board using professional development tools (Altium Designer, TinaTI). Furthermore, the procedure for reviving the prototype of the designed device is described, both in terms of the hardware itself and using simple test software necessary to verify the correct function of the sub-blocks. At the end of the work, there is a summary containing mainly the results obtained by measuring on the prototype device.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaltaLukas_BP.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
082146_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce817,82 kBAdobe PDFView/Open
082146_oponent.pdfPosudek oponenta práce875,92 kBAdobe PDFView/Open
082146_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce95,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.