Title: Koncepce a konstrukční provedení nulového bodu elektrických sítí
Other Titles: Concept and design of electrical network zero point
Authors: Kubaň, Martin
Advisor: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Jiřičková Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41727
Keywords: elektrizační soustava;sítě vysokého napětí;uzemnění uzlu sítě;zemní porucha;výpočet vlivu nesymetrie;výpočet vlivu odporu poruchy
Keywords in different language: electrical system;high voltage networks;earthing the electrical network node;earth disorder;calculation of the effect of asymmetry;calculation of the effect of disorder resistance
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku uzemnění uzlu elektrické sítě. Teoretická část práce obsahuje popis jednotlivých způsobů provozu uzlu sítě. Způsob uzemnění uzlu sítě se projeví především při poruše, přičemž nejčastější poruchy, které v elektrizační soustavě vznikají, jsou jednofázové. Práce tedy obsahuje popis vlivu jednofázových poruch na napětí a proudy v dané síti, v závislosti na jejím uzemnění. Pozornost je věnována také způsobům vyhodnocování poruch, včetně metod identifikace postiženého vývodu, jelikož jejich volba závisí na způsobu uzemnění uzlu sítě. Praktická část práce obsahuje výpočet vlivu nesymetrie příčných impedancí sítě a výpočet vlivu odporu poruchy na velikost napětí mezi uzlem sítě a zemí a také na velikost napětí jednotlivých fází vůči zemi, včetně rozdílů ve velikosti těchto napětí.
Abstract in different language: This thesis focuses on the issue with the earthing of electrical network node. The theoretical part of the thesis contains a description of individual ways of electrical network node operation. The way of electrical network node operation manifests itself especially in the event of a disorder, whereas the most common disorders, which arise in the electricity system, are single-phase. The thesis therefore contains description of the effect of single-phase disorders on voltages and currents in the network, depending on its earthing. Attention is also paid to ways of evaluating faults, including methods for identifying the affected outlet, because their choice depends on electrical network node earthing. The practical part of the thesis contains a calculation of the effect of asymmetry of transverse network impedances and calculation of the effect of disorder resistance on the magnitude of the voltage between the electrical network node and ground and also on the magnitude of the voltage of the individual phases to ground, including differences in the magnitude of these voltages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Kuban BP elektronicka verze.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
082228_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
082228_oponent.pdfPosudek oponenta práce835,94 kBAdobe PDFView/Open
082228_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce115,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.