Title: Vlivy různých uspořádání na tepelné modely elektrických strojů
Other Titles: Impact of different arrangements on thermal models of electrical machines
Authors: Ondřej, Štěpán
Advisor: Veg Lukáš, Ing.
Referee: Sobotka Lukáš, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41738
Keywords: teplo;synchronní motor s permanentními magnety;ansys;solidworks;kondukce;radiace;konvekce;ndfeb;ztráty;odpor
Keywords in different language: heat;permanent magnet synchronous motor;ansys;solidworks;conduction;radiation;convection;ndfeb;losses;resistance
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vliv axiálního a radiálního vodního chlazení na teplotní model stroje. Nejdříve byl proveden návrh daného synchronního stroje pro různé varianty PM uložených v rotoru. Dále byly dané varianty namodelovány v programu SolidWorks a společně s nimi ještě vodní chlazení v obou variantách. Poté byly kompletní modely spočteny v programu ANSYS za účelem zjištění, zda je odvod tepla dostačující a zda nedochází k zbytečnému přehřívání některých částí motoru.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the influence of axial and radial water cooling on the temperature model of the machine. First, the design of the synchronous machine for different variants of PM stored in the rotor was carried out. Furthermore, the variants were modeled in SolidWorks and together with them water cooling in both variants. Then the complete models in the ANSYS program were calculated to determine whether the heat dissipation is sufficient and whether any parts of the engine are unnecessarily overheated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-1.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
082243_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
082243_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
082243_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce128,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.