Title: Vyhodnocení výskytu přerušení a událostí na napětí
Other Titles: Evaluation of interruptions and voltage events
Authors: Jírů, Václav
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Vykuka Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41739
Keywords: distribuční soustava;dodávka elektrické energie;kvalita napětí;napěťové události;agregace
Keywords in different language: distribution system;elektricity supply;voltage quality;voltage events;aggregation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením napěťových událostí s ohledem na jejich možnou agregaci. V první části je teoreticky rozebrána kvalita dodávek elektrické energie a z toho vycházející kvalita napětí a nepřetržitost dodávky elektrické energie. V druhé části se práce zabývá vyhodnocením výskytu závažných poklesů napětí a dále pak vyhodnocením seskupení napěťových událostí a jejich agregací, při použití časové agregace a agregačních metod. Cíl této agregace je vystihnout skutečný možný dopad napěťových událostí na zařízení zákazníka.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the evaluation of voltage events and their possible aggregation. The first part theoretically discusses the quality of electricity supply, voltage quality and continuity of electricity supply. The second part deals with the evaluation of the occurrence of severe voltage dips and then the evaluation of the clusters of voltage events and their aggregation, using time aggregation and aggregation methods. The aim of this aggregation is to capture the real possible impact of voltage events on the customer's equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav Jiru BP FEL ZCU.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
082244_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
082244_oponent.pdfPosudek oponenta práce938,6 kBAdobe PDFView/Open
082244_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce75,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.