Název: Domácí vězení - trestněprávní a kriminologické aspekty
Další názvy: House arrest - criminal and criminological aspects
Autoři: Mazancová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4186
Klíčová slova: domácí vězení;restorativní justice;alternativní tresty;penologické aspekty;Probační a mediační služba;návrhy de lege ferenda
Klíčová slova v dalším jazyce: house arrest;restorative justice;alternative sanctions;penological aspects;Probation and Mediation Service;proposals de lege ferenda
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá v poslední době hodně diskutovaným trestem domácího vězení, který byl v České republice zaveden v roce 2010 v souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku. V první kapitole jsou vymezeny některé pojmy, které mají umožnit stručný náhled na problematiku trestu domácího vězení. Velká část práce je věnována platné právní úpravě tohoto trestu, a to jak z hlediska hmotného, tak i procesního práva. Pojednáno je také o Probační a mediační službě, která má při ukládání a výkonu trestu domácího vězení v současné době klíčové postavení. Práce obsahuje také stručný úvod do institutu domácího vězení v zahraničí a komparaci české a slovenské právní úpravy. V rámci penologických aspektů trestu domácího vězení jsou nastíněny dosavadní poznatky o účincích a smyslu tohoto trestu. Závěr shrnuje celou problematiku a některé možné návrhy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the house arrest type of punishment which has recently been very often discussed. This type of sentence has been adopted by a Czech legal system in 2010 with the new Criminal Code adoption. In the first chapter are explained some terms which should enable a brief look on the problem of the house arrest sentence. A large part of the thesis deals with a valid legislation of this type of punishment from the substantive as well as procedural viewpoint. A Probation and Mediation Service is also discussed because that institution plays the key role in the process of the imposition and execution of the house arrest sentence. The thesis also contains a brief introduction to the house arrest institute abroad followed by a comparison of the Czech and Slovak legislation. Penological aspects of the house arrest sentence are shown in the present knowledge of the effects and the meaning of this sentence in itself. The conclusion summarizes the problem as a whole and some possible ?de lege ferenda? proposals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE_Tereza Mazancova.pdfPlný text práce603,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mazancova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce810,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mazancova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce696,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mazancova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce260,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4186

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.