Title: Domácí vězení - trestněprávní a kriminologické aspekty
Other Titles: House arrest - criminal and criminological aspects
Authors: Mazancová, Tereza
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Škvain, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4186
Keywords: domácí vězení;restorativní justice;alternativní tresty;penologické aspekty;Probační a mediační služba;návrhy de lege ferenda
Keywords in different language: house arrest;restorative justice;alternative sanctions;penological aspects;Probation and Mediation Service;proposals de lege ferenda
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá v poslední době hodně diskutovaným trestem domácího vězení, který byl v České republice zaveden v roce 2010 v souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku. V první kapitole jsou vymezeny některé pojmy, které mají umožnit stručný náhled na problematiku trestu domácího vězení. Velká část práce je věnována platné právní úpravě tohoto trestu, a to jak z hlediska hmotného, tak i procesního práva. Pojednáno je také o Probační a mediační službě, která má při ukládání a výkonu trestu domácího vězení v současné době klíčové postavení. Práce obsahuje také stručný úvod do institutu domácího vězení v zahraničí a komparaci české a slovenské právní úpravy. V rámci penologických aspektů trestu domácího vězení jsou nastíněny dosavadní poznatky o účincích a smyslu tohoto trestu. Závěr shrnuje celou problematiku a některé možné návrhy de lege ferenda.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the house arrest type of punishment which has recently been very often discussed. This type of sentence has been adopted by a Czech legal system in 2010 with the new Criminal Code adoption. In the first chapter are explained some terms which should enable a brief look on the problem of the house arrest sentence. A large part of the thesis deals with a valid legislation of this type of punishment from the substantive as well as procedural viewpoint. A Probation and Mediation Service is also discussed because that institution plays the key role in the process of the imposition and execution of the house arrest sentence. The thesis also contains a brief introduction to the house arrest institute abroad followed by a comparison of the Czech and Slovak legislation. Penological aspects of the house arrest sentence are shown in the present knowledge of the effects and the meaning of this sentence in itself. The conclusion summarizes the problem as a whole and some possible ?de lege ferenda? proposals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_Tereza Mazancova.pdfPlný text práce603,51 kBAdobe PDFView/Open
Mazancova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce810,33 kBAdobe PDFView/Open
Mazancova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce696,26 kBAdobe PDFView/Open
Mazancova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce260,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.