Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorStanislav, Petr
dc.date.accepted2020-6-29
dc.date.accessioned2020-11-10T00:39:54Z-
dc.date.available2018-11-19
dc.date.available2020-11-10T00:39:54Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-1-31
dc.identifier83848
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41889
dc.description.abstractPředkládaná disertační práce se zabývá problematikou rozpoznávání řeči pacientů, kteří podstoupili totální laryngektomii, a k produkci hlasu využívají elektrolarynx. V první části práce jsou přiblíženy důvody ztráty hlasu a metody, které jsou v současnosti využívány pro jeho rehabilitaci spolu s~jejich principy. Významnou pomoc s rehabilitací hlasu mohou poskytnout řečové technologie zpracovávající přirozenou řeč. Z tohoto důvodu jsou v práci popsány metody, které jsou využívány pro konstrukci automatických systémů rozpoznávání řeči (ASR). S ohledem na specifika řeči generované za pomoci elektrolarynxu je v práci prezentován postup pro sestavení speciálního řečového korpusu složeného z nahrávek hlasu pacienta po totální laryngektomii. Specifická řečová data slouží následně pro otestování robustnosti obecného systému rozpoznávání řeči. Získané výsledky však indikují potřebu navrhnout speciální ASR systém s individuálními požadavky vzhledem ke specifikům rozpoznávané řeči. Následně je navrženo několik postupů úpravy akustických dat za účelem zvýšení přesnosti rozpoznávání. Jako nejúčinnější se ukázalo protažení neznělých fonémů, proto byl vyvíjený ASR systém rozšířen o modul zohledňující právě toto protažení. V práci je popsáno nemalé množství experimetů, které byly provedeny za účelem ověření dílčích hypotéz.cs
dc.format147scs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrozpoznávání řečics
dc.subjecttotální laryngektomiecs
dc.subjectelektrolarynxcs
dc.subjectduration modelcs
dc.subjecttdnncs
dc.subjectdnncs
dc.titleRozpoznávání řeči pacientů po totální laryngektomii komunikujících pomocí elektrolarynxucs
dc.title.alternativeSpeech recognition of patients after total laryngectomy communicating by electrolarynxen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation thesis deals with speech recognition of patients who have undergone total laryngectomy and who use electrolarynx for voice production. In the first part of the thesis, the reasons of voice loss and methods that are currently used for its rehabilitation together with their principles are described. Significant help with voice rehabilitation can be provided by speech technologies processing natural speech. For this reason, the methods that are used for the construction of automatic speech recognition systems (ASR) are described. Regarding the specifics of speech generated with the help of electrolarynx, the paper presents a procedure for assembling a special speech corpus consisting of recordings of the patient's voice after total laryngectomy. The specific speech data is then used to test the robustness of the general speech recognition system. However, the obtained results indicate the need to design a special ASR system with individual requirements due to the specifics of the speech. Subsequently, several methods for adjusting acoustic data are proposed to increase recognition accuracy. The elongation of voiceless phonemes proved to be the most effective, so the developed ASR system was extended by a module taking into account this elongation. The work describes a considerable number of experiments, which were conducted to verify partial hypotheses.en
dc.subject.translatedautomatic speech recognitionen
dc.subject.translatedtotal laryngectomyen
dc.subject.translatedelectrolarynxen
dc.subject.translatedduration modelen
dc.subject.translatedtdnnen
dc.subject.translateddnnen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
stanislav-thesis_online.pdfPlný text práce6,97 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-stanislav.pdfPosudek oponenta práce532,38 kBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-stanislav.pdfPrůběh obhajoby práce609,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.