Název: Formy úmyslného usmrcení v trestním právu
Další názvy: The Forms of Intentional Killing in Criminal Law
Autoři: Trůblová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Wipplinger, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4203
Klíčová slova: úmyslné usmrcení;vražda;zabití;vražda novorozeného dítěte matkou;usmrcení na žádost;eutanázie;premeditace;afektdelikt;provokace;profesorská a ministerská osnova;trestní zákoník;Německo
Klíčová slova v dalším jazyce: intentional killing;murder;homicide;murder of newborn child by its mother;homicide on request;euthanasia;premeditation;affect-delict;provocation;professorial and ministerial plan;penal code;Germany
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje kompletnímu rozboru forem úmyslného usmrcení v platném českém trestním zákoníku se zaměřením na trestný čin vraždy, zabití a vraždy novorozeného dítěte matkou. Pojednáno je také o nezařazené skutkové podstatě trestného činu usmrcení na žádost a v souvislosti s tímto rovněž o problematice euthanasie. Zařazen je taktéž historický exkurz do dané tématiky s důrazem na profesorskou a ministerskou osnovu, resp. na unifikační snahy v oblasti trestního práva ve 20. a 30. letech minulého století. Obsahem práce je rovněž vylíčení úpravy forem úmyslného usmrcení v německém trestním zákoníku a jejich komparace s českou právní úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: The dissertation deals with a complete presentation of "Forms of Intentional Killing" in effective czech penal code and centres on following crimes: murder, homicide and murder of a new born child by its mother. Discussed is also a suggested crime of homicide on request and a issue of euthanasia. Integrated has been also a historical excursion into these problems with an accent on "professorial and ministerial plan". The dissertation contents also a description of "Forms of Intentional Killing" in german penal code and their comparison with the czech criminal law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce798,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trublova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce725,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trublova_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce968,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trublova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce251,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4203

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.