Název: Trest domácího vězení - trestněprávní a kriminologické aspekty
Další názvy: House Arrest As Punishment - Criminal And Criminological Aspects
Autoři: Vondrušková, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Baxa, Josef
Oponent: Kocina, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4207
Klíčová slova: trest domácího vězení;trest;alternativní tresty;mezinárodní organizace;výkon trestu;účel trestu;elektronický kontrolní systém;probační a mediační služba;náhradní trest
Klíčová slova v dalším jazyce: home arrest;punishment;alternative punishments;international organizations;imprisonment;aim of the punishment;electronic control system;probation and mediation service;alternative punishment
Abstrakt: Tato diplomová práce rozebírá institut trestu domácího vězení v české právní úpravě. Obsahem je jak stručné vymezení trestu, alternativních trestů, tak rozebrání hmotněprávní a procesně právní úpravy.Mezi další kapitoly je zařazen i historický vývoj vedoucí k institutu trestu domácího vězení v České republice. Způsob kontroly výkonu a kazuistiky jsou dalšími kapitolami mé práce. Úvahy de lege ferenda jsou součástí závěru práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation work is about the House Arrest as punishment in the czech legislation. The content is as the brief definition of the punishment, alternative punishment, so the analysis of the substantive and procedural legislation. Into the next chapter is sorted the historical development, which leaded to the institute of the House Arrest in Czech Republic. The way of the monitoring of the imprisonment and the case interpretations are the next chapters of my work. Considerations about the de lege ferenda are the part of the closing part of the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE_Vondruskova.pdfPlný text práce868,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondruskova_vedouci_Baxa.pdfPosudek vedoucího práce800,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondruskova_oponent_Kocina.pdfPosudek oponenta práce932,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondruskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce272,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4207

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.