Název: Zanedbání povinné výživy - trestněprávní a kriminologické aspekty
Další názvy: Neglect of the mandatory nutrition - criminal law and criminological aspects
Autoři: Brožová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Kocina, Jan
Oponent: Novotný, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4212
Klíčová slova: povinná výživa;historický vývoj;kriminologické pojetí;úvahy de lege ferenda;judikáty;dopady do života obětí
Klíčová slova v dalším jazyce: mandatory nutrition;historical development;criminological concept;considerations de lege ferenda;case law;impact of the lives of victims
Abstrakt: Ve své práci na téma zanedbání povinné výživy jsem se věnovala zejména § 196 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona. Srovnala jsem úpravu v trestním právu s aspekty práva rodinného a občanského. Uvedený je i historický vývoj, ve kterém můžeme vidět změnu z nadřazeného postavení rodiče nad dítětem k postavení rovnoprávnému. K porozumění daných pojmů slouží soudní praxe a judikatura, ve které najdete konkrétní judikáty odkazující na konkrétní případy. Nesmí chybět ani kriminologický dopad do života obětí a samozřejmostí jsou i statistiky a data.
Abstrakt v dalším jazyce: In his work on the topic of malpractice nutrition, I focused in particular § 196 of Act No. 40/2009 Coll. Criminal Law. I compared the treatment in the criminal law aspects of civil and family law. This is a historical development in which we can see the change from a superior position over the child to the parents status as equals. The understanding of the concepts used in judicial practice and case law in which you can find specific case law related to specific cases. Do not miss even criminological impact the lives of victims and of course there are also statistics and data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Barbora Brozova.pdfPlný text práce603,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozova_vedouci_Kocina.pdfPosudek vedoucího práce855,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozova_oponent_Novotny.pdfPosudek oponenta práce993,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brozova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce263,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4212

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.