Title: Podnikatelská kultura zakladatelského období českého kapitalismu v letech 1990–1997
Other Titles: Entrepreneurial culture of the founding period of the Czech capitalism between 1990–1997
Authors: Skála, Marek
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2020, roč. 10, č. 1, s. 7-26.
Issue Date: 2020
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/11/Memo_2020_final1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/42120
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: podnikatelská kultura;neformální instituce;transformace;podnikání
Keywords in different language: business culture;informal institutions;transformation;entrepreneurship
Abstract: Studie se zabývá zakladatelským obdobím českého podnikání mezi lety 1990 -1997. Soustředí se na znovuobnovení možnosti podnikat, již sleduje především prizmatem drobného a malého podnikatelstva. Vzhledem k revolučně rychlé výměně režimů došlo k vytvoření unikátního systému transformačního kapitalismu. Ten byl zásadně poznamenán především působením vzorců chování zakořeněných v postsocialistické společnosti. To vyžadovalo neprodlenou konstituci formálních i neformálních institucí, které velkou měrou ovlivňovaly podnikatelské prostředí v průběhu devadesátých let.
Abstract in different language: The present paper deals with the founding era of Czech entrepreneurship between 1990-1997. It mainly accentuates renewal of the possibility of entrepreneurship. This issue has been observed through the prism of small entrepreneurship. Due to the revolutionary exchange of regimes, a unique system of transformational capitalism was created. This was fundamentally affected by the behavioral patterns rooted in post‑socialist society. This required immediate constitution of formal and informal institutions, which greatly influenced the business environment during the nineties.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 10, č.1 (2020)
Roč. 10, č. 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skala.pdfPlný text1,82 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.