Title: The Concept of Capability Approach and Its Implications Strengthening the Humanity of (not only) Social Work
Other Titles: Koncepce capability approach a její implikace posilující humanitu (nejen) sociální práce
Authors: Řezáč, Karel
Citation: ŘEZÁČ, K. The Concept of Capability Approach and Its Implications Strengthening the Humanity of (not only) Social Work. Caritas et Veritas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 49-60. ISSN 1805-0948.
Issue Date: 2019
Publisher: University of South Bohemia
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85084545176
http://hdl.handle.net/11025/42158
ISSN: 1805-0948
Keywords: capability approach;sociální práce;humanita;technicita;kvalita života;blahobyt;lidský rozvoj
Keywords in different language: capability approach;social work;humanity;technicity;quality of life;welfare;human development
Abstract: V dnešním světě se čím dál víc setkáváme s představami, že úspěch je vyjadřován čísly a materiálním bohatstvím. Hlubší lidské hodnoty jakoby ztrácely na významu a prestiži. Rizika takového stavu jsou patrná na první pohled. Ti, kteří nejsou ekonomicky produktivní, mohou být při honbě za hospodářskou prosperitou vnímáni jako zátěž. Tato ekonomizace, viděno optikou sociální práce, přináší nebezpečí zbavení společenského prostředí zodpovědnosti za péči o sociální rovnost a spravedlivost. Capability approach je koncepcí upozorňující na tato rizika a nabízející humanitní pojetí blahobytu alternativní k současnému pojetí, které můžeme naopak označit za technicistní. Právě proto je v předkládaném článku tato koncepce představena a její interdisciplinární využití předvedeno na příkladu sociální práce, která by vzhledem ke svému cíli měla být předním oborem upozorňujícím na vznikající nerovnosti ve společnosti.
Abstract in different language: In today’s world we are increasingly confronted with the idea that success is expressed in numbers and material wealth. Deeper human values are somehow losing signifi cance and prestige. The risks of such a situation are obvious at fi rst sight. Those who are not economically productive can be seen as a burden in the process of pursuing economic prosperity. This economisation, seen from the perspective of social work, carries the dangerous situation where the social environment is deprived of responsibility for the care of social equality and justice. The capability approach is a concept that draws attention to these risks and off ers a humanity concept of well-being (as an alternative to the current technicist concept). For this reason, this concept is presented in this article and its interdisciplinary use is demonstrated in the example of social work which, given its objective, should be the leading fi eld highlighting emerging inequalities in society.
Rights: © University of South Bohemia
Appears in Collections:Články / Articles (KSS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rezac.pdf202,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD