Title: Design of Confidence Sets for Estimation with Approximate Piecewise Linear Constraint
Authors: Ajgl, Jiří
Straka, Ondřej
Citation: AJGL, J., STRAKA, O. Design of Confidence Sets for Estimation with Approximate Piecewise Linear Constraint. In: Proceedings of the 2020 European Control Conference (ECC). Saint Petersburg: IEEE, 2020. s. 825-830. ISBN 978-3-907144-01-5.
Issue Date: 2020
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85090165383
http://hdl.handle.net/11025/42247
ISBN: 978-3-907144-01-5
Keywords: odhadování s omezením, po částech lineární omezení, množiny spolehlivosti
Keywords in different language: constrained estimation, piecewise linear constraint, confidence sets
Abstract: Úloha odhadu stavu s omezením byla v literatuře zkoumána obvykle z pohledu bodového odhadu, tj. je navrhován náhodný vektor a hledána jeho kovarianční matice na základě kontextové informace dostupné spolu s měřenými daty. Článek se zabývá intervalovým/množinovým odhadováním. Je konstruována náhodná množina pokrývající neznámý stav se stanovenou pravděpodobností pro případ gaussovského odhadu a aproximativního po částech lineárního omezení. Navržený přístup kombinuje omezené odhadování s testováním hypotéz a je provedena jeho diskuze.
Abstract in different language: Constrained state estimation has been studied in the literature usually from the point estimation perspective. That is, a random vector is designed and its covariance matrix is searched based on contextual information available in addition to the measured data. This paper deals with interval/set estimation. A random set covering the unknown state with a predefined probability is constructed for a Gaussian estimate and an approximate piecewise linear constraint. The proposed approach combines constrained estimation with hypothesis testing and its discussion is provided.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
article_ECC20_AjSt.pdf360,74 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD