Title: Ochrana slabší smluvní strany
Other Titles: Protection of the Weaker Party
Authors: Fischerová, Eliška
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42261
Keywords: slabší smluvní strana;spotřebitel;nájemce;zaměstnanec;slabší strana formální;slabší strana materiální;občanský zákoník;zásady soukromého práva
Keywords in different language: weaker party;consumer;tenant;employee;formal weaker party;material weaker party;civil code;private law principles
Abstract: Disertační práce se zabývá vybranými aspekty ochrany slabší smluvní strany. S ohledem na vývoj soukromého práva autorka zkoumá postavení zásady ochrany slabší strany v kontextu ostatních soukromoprávních zásad. Zaměřuje se na možnosti terminologického a koncepčního vymezení slabší smluvní strany a analyzuje její pojetí v občanském zákoníku. Vedle materiálního pojetí slabší smluvní strany je pozornost věnována také kategoriím, na které je tradičně nahlíženo jako na slabší ve smluvních vztazích (spotřebitelé, zaměstnanci a nájemci). U uvedených skupin jsou zkoumány důvody vzniku jejich ochranného režimu a rozdílné přístupy k vymezení jejich osoby jak v rovině psaného práva, tak v judikatuře ve vybraných státech.
Abstract in different language: The dissertation deals with selected aspects of the weaker party protection. With regard to the private law development the author examines the position of the principle of protection of the weaker party in the context of other principles of private law. She focuses on the possibilities of the terminological and conceptual definition of the weaker party and analysis the concept of the weaker party in the Civil Code. In addition to the material weaker party, the attention is also paid to the categories that have been traditionally seen as weaker in contractual relationships (consumers, employees and tenants). The reasons of the protective regime and the different approaches to determination of the mentioned groups are examined both in written law and in case-law in the selected countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Fischerova.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Fischerova.pdfPosudek oponenta práce502,08 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Fischerova.pdfPrůběh obhajoby práce860,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.