Title: Metodika vyšetřování trestné činnosti mládeže - trestněprávní a kriminalistické aspekty
Other Titles: Methodology of juvenile delinquency investigation - criminal and criminalistic aspects
Authors: Zárubová, Eliška
Referee: Vavera František, Doc. JUDr. Ph.D., LL.M.
Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42318
Keywords: mládež;dítě;mladistvý;opatření;provinění;čin jinak trestný;výslech mladistvého;výslech;pachatel;metodika vyšetřování trestné činnosti mládeže;advokát;obhájce;opatrovník;probační a mediační služba;orgán sociálně-právní ochrany dětí;soud;policejní orgán;státní zástupce;instituce pro mládež;soud pro mládež;kriminalita;prevence kriminality
Keywords in different language: a youth;a child;a juvenile;a minor;a measure;a wrongdoing;an otherwise criminal offense;a juvenile interrogation;an interrogation;an offender;a methodology of juvenile crime investigation;a lawyer;an advocate;a guardian;a probation and mediation service;a social and legal protection of children;a court;a police;a public prosecutor;a youth institution;a juvenile court;a crime;a crime prevention
Abstract: Tato práce je shrnujícím materiálem vztahujícím se k trestné činnosti mládeže. Hlavním zaměřením je zde především osoba pachatele, podrobná komparace se slovenskou právní úpravou, rozbor výchovných a ochranných opatření ukládaných mladistvým a opatření ukládaných dětem a vytvoření podrobné charakteristiky trestné činnosti mládeže. Dále jsou zde kapitoly rozebírající činnost jednotlivých subjektů zúčastněných v procesu s mládeží, jsou zde popsány instituce pro mládež a v neposlední řadě je zde upraven výslech mladistvého obviněného. Po přečtení této práce získá čtenář komplexní přehled o dané problematice. V práci je zařazeno mnoho kazuistických příkladů z praxe, na kterých lze pozorovat současnou rozhodovací praxi.
Abstract in different language: This thesis is a summarizing material related to the youth crime. This thesis focuses mainly on the person of an offender, detailed comparison with Slovak legislation, analysis of educational and protective measures that are imposed on youth people and measures imposed on children. This thesis brings detailed characteristics of youth crime. There are also chapters analyzing the activity of all the entities who take part in the process with youth. There are described the institutions for youth and there is regulated hearing of the juvenile defendant. After reading this thesis the reader gets a complete overview of this topic. There are also many case examples from practice that demonstrates the current decision-making practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.5. RPEZ MVTCM.pdfPlný text práce12,39 MBAdobe PDFView/Open
op..p Zarubova.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Zarubova.pdfPrůběh obhajoby práce278,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.