Title: Behavioral Study of Various Radial Basis Functions for Approximation and Interpolation
Other Titles: Studie chování různých radiálních bázových funkcí pro účely aproximace a interpolace
Authors: Červenka, Martin
Skala, Václav
Citation: ČERVENKA, M., SKALA, V. Behavioral Study of Various Radial Basis Functions for Approximation and Interpolation. In: SAMI 2020. Danvers: IEEE, 2020. s. 135-140. ISBN 978-1-72813-149-8.
Issue Date: 2020
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85087093548
http://hdl.handle.net/11025/42674
ISBN: 978-1-72813-149-8
Keywords: RBF;Radiální bázové funkce;Interpolace;Aproximace;Tvarový parametr;Škálování os
Keywords in different language: RBF;Radial basis function;Interpolation;Approximation;Shape parameter;Axis scaling
Abstract: Aproximace i interpolace jsou techniky běžně používané v mnoha vědeckých oblastech. Mnoho přístupů závisí na typu vstupních dat, účelu atd. Vstupní data mohou být vytvořena v mřížce nebo ne. Tento příspěvek je zaměřen na aproximaci a interpolaci dat bez mřížky pomocí radiálních bázových funkcí (RBF). Různé RBF se chovají odlišně, ale mnoho z nich má parametr tvaru. Tento článek porovnává různé RBF a jejich tvarové parametry a také poskytuje některé experimentální výsledky pro každou ze zvolených RBF.
Abstract in different language: Both approximation and interpolation are techniques commonly used in many scientific areas. Many approaches are depending on input data type, result purpose etc. Input data can be formed in a mesh or not (meshless/meshfree data). This contribution is oriented on meshless data approximation and interpolation using Radial Basis Functions (RBFs). Different RBFs behaves differently, but many of them have a shape parameter. This paper compares various RBFs concerning its shape parameters and provides some experimental results for each of the selected RBF.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Červenka, Skala SAMI_2020.pdf495,96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD