Název: Pohlavní dimorfismus obličeje ve vztahu k percepci pohlaví (příspěvek k diskuzi o možném pohlavním výběru obličejových znaků)
Další názvy: Sexual dimorphism in the face in relation to perceptions of gender (contribution to the debate about a possible sexual selection of facial features)
Autoři: Avramová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Králík, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4286
Klíčová slova: pohlavní výběr;dimorfismus;rozpoznávání pohlaví;pohlavně dimorfní znaky;atraktivita;maskulinita;femininita
Klíčová slova v dalším jazyce: sexual selection;dimorphism;sex determination;sexually dimorphic character;attractiveness;masculinity;femininity
Abstrakt: Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na popis významu pohlavního výběru u člověka se zaměřením na obličej. Dále je v ní popsáno, jak je pohlaví podle obličeje rozpoznáváno a co ovlivňuje odlišný přístup mužů a žen. Na tomto teoretickém základě je proveden výzkum vlivu míry maskulinity a femininity jednotlivých pohlavně dimorfních znaků obličeje u žen a mužů na rozpoznávání pohlaví obličeje.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on the description of the importance of sexual selection in humans, focusing on the face, in the theoretical part. We described how sex is recognized by facial traits and what affects a different approach of men and women. On this theoretical basis, we accomplish study of influence of degree of masculinity and femininity of the individual facial sexually dimorphic characters in women and men on recognition of sex of the face.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Avramova_Lucie_DP.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lucie_Avramova.pdfPosudek vedoucího práce171,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Lucie_Avramova.pdfPosudek oponenta práce171,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Lucie_Avramova.pdfPrůběh obhajoby práce171,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4286

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.