Title: Dynamická místa kurikula jako most mezi formálním a neformálním vzděláváním
Other Titles: Dynamic areas of curricula as a bridge between formal and non-formal education
Authors: Kuberská, Markéta
Masopust, Pavel
Kolářová, Lucie
Desenský, Petr
Slavík, Jan
Mentlík, Pavel
Citation: KUBERSKÁ, M. MASOPUST, P. KOLÁŘOVÁ, L. DESENSKÝ, P. SLAVÍK, J. MENTLÍK, P.Dynamická místa kurikula jako most mezi formálním a neformálním vzděláváním. Pedagogika, 2020, roč. 70, č. 3, s. 293-313. ISSN 0031-3815.
Issue Date: 2020
Publisher: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42965
ISSN: 0031-3815
Keywords: dynamická místa oborů;dynamická místa kurikula;aktualizace kurikula;obsahová transformace;neformální vzdělávání;science centra
Keywords in different language: dynamic areas of disciplines;dynamic areas of curricula;curricular innovation;content transformation;non-formal education;science centres
Abstract: Cílem této teoreticko-metodologické studie je vymezit didaktický konstrukt dynamická místa kurikula, zasadit ho do širšího teoretického rámce, charakterizovat s ním spojené metody výzkumu a uvést příklady dobré praxe. V úvodní části příspěvku definujeme pojem dynamická místa a zasazujeme jej do kontextu etablovaných konstruktů jako je obsahová transformace nebo modernizace kurikula. V této části studie také diskutujeme roli formálního a neformálního vzdělávání při řešení dynamických míst kurikula. Další část příspěvku je zaměřena metodologicky a věnuje se různým způsobům vymezování dynamických míst oborů a jejich výběru a legitimizace pro následnou transformaci. Poslední část se věnuje příkladům dobré praxe. Představujeme zde dva návrhy řešení zjištěných dynamických míst z kurikula fyziky a zeměpisu pro ZŠ. Konstrukt dynamických míst je platný také pro kurikulum středních škol. V textu nicméně klademe důraz především na implementaci dynamických míst do kurikula základních škol, které se dotýká všech žáků. Dynamická místa kurikula v tomto textu představujeme jako potenciální spojnici mezi formálním a neformálním vzděláváním. Prvním důvodem je, že při procesu vymezování a výběru dynamických míst se nabízí spolupráce zástupců formálního vzdělávání (oboroví didaktici, učitelé z praxe) i vzdělávání neformálního (pracovníci science center a dalších institucí neformálního vzdělávání). Druhým důvodem je vysoký potenciál institucí neformálního vzdělávání pro ztvárnění dynamických míst díky dobře vybaveným expozicím a laboratořím. Skrze výukové programy nabízené institucemi neformálního vzdělávání školám tak může docházet k aktualizaci kurikula formálního vzdělávání.
Abstract in different language: The aim of this theoretical-methodological study is to defi ne the construct of dynamic areas of curricula, to contextualize it, to describe the research methods of the construct, and to present examples of good practice. Th e term ‘dynamic area’ is defi ned and put into the context of established constructs such as content transformation or the modernization of curricula in the fi rst part of the paper. Th e role of formal and non-formal education in the process of transformation is discussed in the same part of the paper. Th e second part deals with research methods for the specifi cation of dynamic areas of disciplines and methods dealing with the selection and legitimization of the dynamic areas for content transformation. Th e last part focuses on the presentation of examples of good practice. Two suggestions as to how to present selected dynamic areas of geography and physics Kuberská, M., Masopust, P., Kolářová, L., Desenský, P., Slavík, J., Mentlík, P. 313 curricula are described here. Th e dynamic areas of the curricula are presented as a potential connection between formal and non-formal education in this study. Th e fi rst reason for this is because of the advantages of cooperation between providers of formal (lecturers and teachers) and non-formal (for example, science centre staff ) education in the process of the specifi cation and selection of the dynamic areas of the disciplines. Th e second reason is the signifi cant potential of non-formal education institutions for the presentation of selected dynamic areas because of their well-equipped expositions and laboratories. It should be possible to innovate the curricula of formal education through educational programmes off ered by non-formal education institutions to schools.
Rights: © Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Články / Articles (KVK)
Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
kuberska_et_al_2020_publikovano.pdf3,67 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD