Title: Advokacie na Královských Vinohradech s ohlédnutím do pražského Karlína a Žižkova v době první republiky
Other Titles: Advocacy in Královské Vinohrady with a look back to Prague's districts of Karlín and Žižkov in the era of the first Czechoslovak Republic
Authors: Hubička, Štěpán
Referee: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43231
Keywords: advokacie;první republika;královské vinohrady;karlín;žižkov;právo;dějiny;seznam advokátů;advokátní praxe;česká advokátní komora;matrika
Keywords in different language: advocacy;first czechoslovak republic;královské vinohrady;karlín;žižkov;law;history;list of attorneys;law practice;czech bar association;register
Abstract: Smyslem této rigorózní práce je navázat na předcházející diplomovou práci z roku 2018 s názvem Advokacie v pražském Karlíně a na Žižkově v době první republiky, jejímž účelem bylo zejména zmapovat prvorepublikovou advokacii na území dnešních pražských čtvrtí Karlína a Žižkova a seznámení čtenářů s jednotlivými lidskými příběhy a osudy karlínských a žižkovských advokátů. Diplomová práce se kromě vlastního tématu obecně zabývala vývojem a úlohou advokacie ve sledovaném období, tedy v letech 1918 - 1938, když zachytila tehdejší legislativní vývoj advokacie a obsahovala rozbor vybraných právních předpisů upravujících advokacii, účinných v době první republiky, které byly vydány jak před vznikem samostatného československého státu, tak i po jeho vzniku. Obsahem úvodní kapitoly je stručný nástin historického vývoje oblasti, která je dnes jednou z pražských čtvrtí a kterou v současnosti považujeme za širší pražské centrum, přičemž před necelými sto padesáti lety se jednalo o samostatnou obec situovanou až za pražskými městskými hradbami. První kapitola tedy popisuje hospodářský vývoj a rozvoj místní bytové, průmyslové i jiné výstavby a snaží se co nejvěrněji popsat podobu Královských Vinohrad, jak ji získali ve sledovaném období. V neposlední řadě je věnována pozornost i místní prvorepublikové samosprávě a jsou zde zmíněny významné stavby, které lze považovat za přirozené dominanty tohoto místa. Druhá kapitola je věnována advokacii na Královských Vinohradech mezi lety 1918 - 1938 a jejím hlavním cílem je zachytit rozmach zdejší advokacie, respektive zde sídlících advokátních kanceláří. Kapitola vychází především ze seznamů advokátů za roky 1918, 1926 a 1937, přičemž kompletní údaje převzaté ze seznamů advokátů, které byly dostupné v knihovně České advokátní komory, tvoří přílohu č. 1 této rigorózní práce. Zcela stěžejní kapitolou je pak dle názoru autora kapitola třetí, jež je věnována vybraným osobnostem advokátů působícím v době první republiky na Královských Vinohradech, a to nejen vzhledem ke svému rozsahu. Mezi vybranými osobnostmi nalezneme například řadu významných politiků, ať již na komunální nebo celostátní úrovni, členy výborů různých spolků, svazů, klubů, jednot a jiných organizací založených za rozličnými účely, aktivní sportovce, členy správních rad a jiných orgánů podniků a firem s rozmanitými předměty aktivit a činností. Mezi vybrané osobnosti jsou dále zařazeni spisovatelé či osoby jinak publikačně činné, a to jak v oblasti odborných studií, tak i na zábavné úrovni. Dále jsou zmíněni také zástupci šlechtických rodů, mnozí židovští advokáti, kteří tvořili do jisté míry samostatnou až izolovanou komunitu, a v neposlední řadě také rodinné advokátní kanceláře s mnohaletou tradicí. Následující kapitola, jak již bylo shora zmíněno, navazuje na předcházející diplomovou práci, kterou informačně doplňuje a snaží se podat obsahově ucelený obraz ze života vybraných karlínských a žižkovských advokátů. I s ohledem na to, že na Královských Vinohradech působilo násobně více advokátů, nežli v Karlíně a na Žižkově dohromady, výčet osobností není tak bohatý, jako v kapitole předchozí, nicméně i mezi životními příběhy zdejších advokátů, stejně jako těch vinohradských, nalezneme velmi zajímavé a poutavé epizody, ať už je ze subjektivního hlediska budeme hodnotit kladně, či záporně. Cílem závěrečné kapitoly je pak zachycení vazeb mezi Královskými Vinohrady, Karlínem a Žižkovem a mezi místními advokáty, a tedy zachytit jejich vzájemnou blízkost územní vyplývající z jejich geografické polohy, jakož i blízkost osobní. Zároveň tato kapitola pojednává o vývoji počtu advokátů usazených v předmětných oblastech od roku 1918, kdy na Královských Vinohradech bylo usídleno 18 advokátů, v Karlíně mělo toho roku advokátní kancelář zřízenou 11 advokátů, a na Žižkově bylo usazeno pouze 8 advokátů, což ilustruje značné rozdíly, které se v průběhu sledovaného období první republiky nadále prohlubovaly.
Abstract in different language: The purpose of this rigorous thesis is to build on the previous diploma thesis from 2018 entitled Advocacy in Prague's districts of Karlín and Žižkov in the era of the first Czechoslovak Republic, which content was mainly to map the First Republic advocacy in the territory of today's Prague districts of Karlín and Žižkov and to acquaint readers with individual human stories and the fates of Karlín and Žižkov lawyers. Apart from its own topic, the diploma thesis generally dealt with the development and role of advocacy in the period under review (in the years 1918-1938) when it captured the legislative development of advocacy and contained an analysis of selected legal regulations in force before 1918, as well as after the establishment of the Czechoslovak state. The content of the introductory chapter is a brief outline of the historical development of the area, which is today one of Prague's districts and which we currently consider the wider center of Prague. The first chapter therefore describes the economic development and development of local housing, industrial and other construction and tries to describe as faithfully as possible the form of Král. Vinohrady, as they acquired in the period under review. Last but not least, attention is paid to the local First Republic self-government and important buildings are mentioned here. The second chapter is devoted to advocacy in Král. Vinohrady between 1918 - 1938 and its main goal is to capture the expansion of local advocacy, or law firms based here. The chapter is based mainly on the lists of lawyers for the years 1918, 1926 and 1937, while the complete data were taken from the lists of lawyers available in the library of the Czech Bar Association form Annex No. 1 to this rigorous thesis. In the author's opinion, the third chapter is a very key chapter, which is devoted to selected personalities of lawyers working in Král. Vinohrady during the First Republic, not only due to its scope. Among the selected personalities we can find, for example, a number of important politicians, whether at the municipal or national level, members of committees of various associations, unions, clubs, unions and other organizations established for various purposes, active athletes, board members and other bodies of companies and companies with various subjects. activities and activities. The selected personalities also include writers or persons otherwise active in publishing, both in the field of professional studies and at an entertaining level. Also mentioned are representatives of aristocratic families, many Jewish lawyers who formed a somewhat independent to isolated community, and last but not least, family law firms with a long tradition. The following chapter, as already mentioned above, builds on the previous diploma thesis, which complements the information and tries to give a comprehensive picture of the life of selected Karlín and Žižkov lawyers. Even with the fact that there were many times more lawyers in Královské Vinohrady than in Karlín and Žižkov combined, the list of personalities is not as rich as in the previous chapter, however, we can find very interesting among the life stories of local lawyers as well as st Král. Vinohrady and engaging episodes, whether from a subjective point of view, we will evaluate them positively or negatively. The aim of the final chapter is to capture the links between Král. Vinohrady, Karlín and Žižkov and between local lawyers, and thus to capture their mutual territorial proximity resulting from their geographical location, as well as personal proximity. At the same time, this chapter discusses the development of the number of lawyers established in the areas in question since 1918, when 18 lawyers were established in Královské Vinohrady, 11 lawyers were established in Karlín that year, and only 8 lawyers were established in Žižkov, which illustrates significant differences which continued to increase during the period under review.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HUBICKA_Advokacie na Kralovskych Vinohradech s ohlednutim do prazskeho Karlina a Zizkova v dobe prvni republiky_FINAL.pdfPlný text práce5,16 MBAdobe PDFView/Open
OP - Hubicka.pdfPosudek oponenta práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Pr - Hubicka.pdfPrůběh obhajoby práce292,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.