Title: Správní trestání na úseku vodního hospodářství
Other Titles: Administrative punishments in the water management sector
Authors: Piskáčková, Dagmar
Advisor: Horáček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Referee: Stejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43237
Keywords: vodní zákon;zákon o vodovodech a kanalizacích;přestupek;úsek vodního hospodářství;správní trest;přestupkové řízení;správní orgán
Keywords in different language: water law;water supply and sewerage law;administrative offence;sector of water management;administrative punishment;offense proceedings;administrative autority
Abstract: Práce se zabývá novou právní úpravou správního trestání na úseku vodního hospodářství. První část práce se věnuje teoretickým základům správního trestání. V úvodu práce pojednává o vývoji vodního práva v České republice. V další části jsou popsány přestupky v platném vodním zákoně a jsou uvedena specifika, která se objevují v ustanoveních vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Na závěr práce pojednává o přestupcích páchaných právnickými osobami nebo fyzickými osobami podnikajícími na úseku vodního hospodářství.
Abstract in different language: The thesis deals with the new regulation of sector of water management. The first part of this thesis deals about the theoretical basics of the administrative punishment. The introduction deals with the development of water law in the Czech Republic. The next part describes the administrative offences in valid water law and the specifics that appear in the provisions of the Water law and the Water Supply and Sewerage law are listed. Finally, the thesis deals with the administrative offences committed by legal persons and self-employed persons in the sector of water management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplom D_PISKACKOVA.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Piskackova-ved-Horacek.docPosudek vedoucího práce43,5 kBMicrosoft WordView/Open
Piskackova-op-Stejskal.pdfPosudek oponenta práce166,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Piskackova.pdfPrůběh obhajoby práce507,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.