Title: Volný pohyb pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie
Other Titles: Free movement of workers within the European single market
Authors: Florianová, Kamila
Referee: Pavlátová Jarmila, Doc. JUDr. CSc.
Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43243
Keywords: evropská unie;jednotný trh;jednotný vnitřní trh evropské unie;pracovník;evropský pracovník;primární právo eu;sekundární právo eu;judikatura eu;orgány a instituce eu;volný pohyb pracovníků;překážky volného pohybu pracovníků;diskriminace pracovníků;zaměstnávání cizinců;zaměstnávání čechů
Keywords in different language: european union;single market;single internal market of the european union;worker;european worker;primary eu law;secondary eu law;eu case law;eu institutions and bodies;free movement of workers;obstacles to free movement of workers;discrimination against workers;employment of foreigners;employment of czechs
Abstract: Autorka této rigorózní práce si dává za cíl zanalyzovat základní svobodu, kterou je volný pohyb pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské Unie, a to od jeho samotného počátku až do současnosti a provázat tak logicky jednotlivé kapitoly, které se budou zabývat jak samotným vznikem jednotného trhu, tak orgány Evropské Unie, které s volným pohybem pracovníků v rámci jednotného vnitřního trhu souvisejí a vydávají ať už závazné či jen doporučující právní předpisy. Následně se bude autorka zabývat problematikou samotných pracovníků a jejich právy a povinnostmi, stejně tak jako právy a povinnostmi jejich rodinných příslušníků. Na závěr by neměla být opomenuta ani omezení, která mohou pracovníky při volném pohybu v rámci vnitřního trhu potkat.
Abstract in different language: The author of this rigorous thesis aims to analyze the fundamental freedom, which is the free movement of workers within the single market of the European Union, from its very beginning to the present and to link logically the individual chapters that will deal with the emergence of the single market and the institutions of the European Union, which are related to the free movement of workers within the single internal market and issue either binding or only recommendatory legislation. Subsequently, the author will deal with the issue of the workers themselves and their rights and obligations, as well as the rights and obligations of their family members. Finally, the restrictions that workers may encounter during their free movement within the internal market should not be overlooked.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volny-pohyb-pracovniku-v-ramci-jednotneho-vnitrniho-trhu-Evropske-Unie.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek-1.pdfPosudek oponenta práce280,42 kBAdobe PDFView/Open
Mgr. Florianova Kamila.pdfPrůběh obhajoby práce235,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.