Title: Ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty
Other Titles: Suretyship for Unpaid Value Added Tax
Authors: Toman, Lukáš
Referee: Hrubá Smržová Petra, JUDr. Ph.D.
Radvan Michal, Doc. JUDr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43251
Keywords: daň z přidané hodnoty;dph;ručení za nezaplacenou daň;ručení za nezaplacenou dph;podvod na dph;nespolehlivý plátce;odepření nároku na odpočet daně
Keywords in different language: value added tax;vat;suretyship for unpaid tax;suretyship for unpaid vat;vat fraud;unreliable payer;refusing to allow the right to deduct tax
Abstract: Rigorózní práce poskytuje ucelený pohled na využití institutu ručení jako zajišťovacího nástroje v případech nezaplacené DPH. V rámci práce jsou analyzovány jednotlivé právní prameny, které normují užití ručení za nezaplacenou DPH. Těžištěm práce je kapitola 4., která je věnována detailnímu rozboru jednotlivých skutkových podstat obsažených v zákoně o dani z přidané hodnoty, jejichž naplnění je podmínkou pro uplatnění ručení za nezaplacenou DPH. Závěr práce obsahuje shrnutí jednotlivých skutkových podstat a související návrhy právní úpravy ručení za nezaplacenou DPH de lege ferenda.
Abstract in different language: The thesis provides a comprehensive overview of the use of the institute of suretyship as an instrument for securing unpaid VAT. In the thesis individual legal sources which regulate the use of suretyship for unpaid VAT are analyzed. The main part of the thesis is the chapter 4. which is dedicated to the detailed analysis of constituent elements contained in the Value Added Tax Act, the fulfillment of which is a condition for applying suretyship for unpaid VAT. The conclusion of the thesis includes a summary of the individual constituent elements and corresponding proposals of legal regulation of suretyship for unpaid VAT de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toman_Lukas_RP_Ruceni_za_nezaplacenou_dan_z_pridane_hodnoty.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Toman.pdfPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
p.o. RP Toman.pdfPrůběh obhajoby práce319,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.