Title: Vyvlastnění
Other Titles: expropriation
Authors: Rudolf, Ivan
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43317
Keywords: vyvlastnění;vlastnictví;vyvlastňovací řízení;náhrada;vyvlastnitel;vyvlastňovaný;vyvlastňovací úřad;znalecký posudek;veřejný zájem;podmínky vyvlastnění;účely vyvlastnění
Keywords in different language: expropriation;ownership;expropriation procedure;compensation;expropriator;expropriated;expropriation office;expert opinion;public interest;conditions of expropriation;purposes of expropriation
Abstract: Má bakalářská práce se zabývá tématem vyvlastnění, jakožto jedním z nejzávažnějších zásahů do vlastnických práv občana. V této práci nejprve vysvětluji základní pojmy spojené s institutem vyvlastnění, poté se soustředím na historický vývoj od římského práva k vyvlastnění, které známe dnes. Následně rozebírám právní úpravu vyvlastnění v českém právním řádu, rozebírám některé účely pro které je možné vyvlastnit a popisuji samotné vyvlastňovací řízení a jeho podmínky. Závěrem práce se soustředím na rozbor kauzy dálnice D11, která patří mezi nejznámější kauzy spojené s tímto institutem.
Abstract in different language: The theme of this Bachelor thesis is expropriation. Expropriation is one of the most serious interventions into the property rights. Property rights like ownership is part of Charter of Fundamental Rights and Freedoms, which is part of the Czech constitutional order and their judicial protection is more than important to ensure. After explaining important concepts, I focus in the document on the historical development of expropriation. Subsequently, I deal with the legal regulation of expropriation in the Czech legal system, it's conditions purpose for which it is possible to expropriate or the entire expropriation procedure. The last part is devoted to the analysis of the media-monitored case of the completion of the D11 motorway. I analyse not only its causes, course, but especially its results, from which it is necessary to learn in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce Vyvlastne_ni_- Ivan Rudolf.pdfPlný text práce888,51 kBAdobe PDFView/Open
Rudolf BP - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce564,31 kBAdobe PDFView/Open
Rudolf BP - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce344,58 kBAdobe PDFView/Open
Rudol BP - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce297,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.