Title: Využití participativního mapování při tvorbě územních studií
Authors: Kočová, Štěpánka
Advisor: Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Referee: Rousová Magdalena, Mgr. Ph.D., MA
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43534
Keywords: participace;participativní mapování;mentální mapy;územní studie
Keywords in different language: participation;participatory mapping;mental maps;urban studies
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá zapojením veřejnosti při tvorbě územních studií pomocí participativního mapování. Z metod participativního mapování byla vybrána technika mentálních map, která byla diskutována na základě odborné literatury a příkladů, kde se daná technika použila k zapojení veřejnosti v praxi. Vlastní zkušenosti byly získány při sběru dat pro příkladové studie pocitové mapy sídliště Skvrňany a pocitové teplotní mapy Plzně. Pro sídliště Skvrňany byly na základě mentálních map vymezeny lokality, které občané mají rádi, kde se cítí nebezpečně a kde by doplnili zeleň. V rámci pocitové teplotní mapy Plzně byly klasifikovány a kartograficky prezentovány návrhy respondentů na opatření pro adaptaci na klimatickou změnu, které byly znázorněny v podobě lokalizovaných diagramů. Na základě získaných zkušeností byl zpracován a diskutován přehled výhod a nevýhod pro tvorbu mentálních map. V rámci příkladových studií vznikly výstupy, které lze použít jako podpůrné materiály ve fázi doplňujících průzkumů a rozborů a při zpracování zadání územní studie. Následně byl zpracován schématický návrh použití mentálního mapování při pořizování územní studie.
Abstract in different language: The presented Master's thesis focuses on the public's involvement in creating urban studies through participatory mapping. The selected representative of participatory mapping - the method of mental maps - was evaluated based on scientific literature and examples of practical application of this particular technique to the public's involvement. The author gained her own experience in the course of data collecting necessary for case studies of the emotional map of the Skvrňany housing estate and the emotional temperature map of Pilsen. The Skvrňany housing estate was analysed based on the mental maps. Particular sites were defined, which the citizens like, where they feel unsafe or where they would add some greenery. Individual respondents' proposals for measures to adapt to climate change were evaluated and cartographically presented in the form of localised diagrams within the framework of the emotional temperature map of Pilsen. The experience gained was used as a basis for the determination and analysis of an overview of the advantages and disadvantages of creating mental maps. The author prepared various outputs as parts of the case studies that can be used as supporting materials used for additional surveys, analyses, and the processing of the procurement of urban studies. Subsequently, a schematic design was prepared, describing the application of mental mapping in an urban study's procurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KocovaStepanka.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
PO_Kocova.pdfPosudek oponenta práce537,35 kBAdobe PDFView/Open
PV_Kocova.pdfPosudek vedoucího práce887,22 kBAdobe PDFView/Open
Kocova.pdfPrůběh obhajoby práce176,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.