Title: Vysokorychlostní tratě a jejich vliv na změnu dostupnosti města Plzně
Authors: Tégl, Václav
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43537
Keywords: vysokorychlostní železnice;česko;regionální dopady;dopravní dostupnost;železniční doprava;metropolitní regiony;rychlé spojení
Keywords in different language: high-speed railways;czechia;regional impacts;analysis of current and potential (future) transport accessibility;railway transport;metropolitan regions;fast connections
Abstract: Diplomová práce si klade za cíl obecně zhodnotit prostorové dopady vysokorychlostní železniční dopravní infrastruktury v rámci rozvoje regionů. Záměrem je zmapovat různé souvislosti, příležitosti a rizika, které přirozeně vytváří železniční dopravní infrastruktura a proces její výstavby. Železniční doprava nám přináší také efektivnější provoz na rozdíl od například silniční dopravy. K stanoveným cílům v rámci udržitelného regionálního rozvoje může ve velké míře přispět právě poměrně ekologická železniční doprava. V rámci kvalifikační práce je vytvořena komparativní analýza srovnávající silniční a železniční dopravu z hlediska nákladů a dostupnosti. Značná část diplomové práce je věnována městu Plzni a jeho dopravní dostupnosti. Dle celonárodního Programu rozvoje rychlých železničního spojení v ČR propojuje město Plzeň trať RS3 (Praha - Plzeň - Domažlice - Mnichov). Železniční doprava podporuje různé interakce mezi jednotlivými regiony. Bude mít tato trať významný vliv při posilování prostorových vazeb mezi regiony i na aglomeraci města Plzně? Prostorovým vazbám se rovněž věnuje problematika metropolizace a metropolitních regionů. V minulém programovém období (2014-2020) tvořilo město Plzeň jádro plzeňského metropolitního regionu. Podle nové strategie regionálního rozvoje ovšem již plzeňská aglomerace není hodnocená jako metropolitní region. Proč tomu tak je?
Abstract in different language: The diploma thesis aims to generally evaluate the spatial impacts of high-speed rail transport infrastructure in the development of regions. The intention is to map the various contexts, opportunities and risks that the rail transport infrastructure naturally creates and the process of its construction. Rail transport also brings us more efficient traffic, unlike, for example, road transport. Relatively green rail transport can make a major contribution to the goals set for sustainable regional development. As part of the qualification work, a comparative analysis comparing the road is created and rail transport in terms of cost and availability. A significant part of the diploma thesis is dedicated to the city of Pilsen and its transport accessibility. According to the National Program for the Development of Fast Connections in the Czech Republic, the city of Pilsen connects the RS3 line (Prague - Pilsen - Domažlice - Munich). Rail transport promotes different interactions between regions. Will this route have a significant impact on strengthening spatial connections between regions and on the agglomeration of the city of Pilsen? Spatial links are also addressed by the issue of metropolitanization and metropolitan regions. In the last programming period (2014-2020), the city of Pilsen formed the core of the Pilsen metropolitan region. According to the new regional development strategy, however, the Pilsen agglomeration is no longer assessed as a metropolitan region. Why is that so?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav_Tegl_DP.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFView/Open
PO_Tegl.pdfPosudek oponenta práce64,92 kBAdobe PDFView/Open
PV_Tegl.pdfPosudek vedoucího práce57 kBAdobe PDFView/Open
Tegl.pdfPrůběh obhajoby práce175,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.