Title: Revitalizace centra města Aše: aktéři, problémy, řešení
Other Titles: Urban Centre Revitalization of the City Aš: actors, problems and solution
Authors: Kostěncová, Kateřina
Advisor: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43539
Keywords: aš;maloobchod;městské centrum;služby;revitalizace
Keywords in different language: aš;retail;city center;services;revitalization
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na revitalizaci a oživení městského centra Aše, a to především skrze obohacení nabídky maloobchodu a služeb a vytvoření příznivějšího prostředí v městském centru. Prostřednictvím dotazníkových šetření zaměřených na podnikatele v centru města a návštěvníky centra, analýzy koncepčních dokumentů města a terénního výzkumu jsou zjištěny hlavní problémy městského centra, včetně problémů, kterých si je město vědomo a již podniká určité kroky k jejich řešení. Na základě dobré praxe z prostředí českých i zahraničních měst je navrženo nejvhodnější možné řešení, které by napomohlo k oživení ašského centra.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the revitalization of the Aš city center, mainly through the improvement of the offer of retail and services and the creation of a more favorable environment in the city center. Through questionnaire surveys focused on entrepreneurs in the city center and city center visitors, analysis of conceptual documents of the city and field research, the main problems of the city center are identified, including problems that the city is aware of and is already trying to solve. Based on good practice from the environment of Czech and also foreign cities, the most suitable possible solution which would help to enhance the Aš center is suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kostencova.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
PV_Kostencova.pdfPosudek vedoucího práce578,57 kBAdobe PDFView/Open
PO_Kostencova.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
Kostencova.pdfPrůběh obhajoby práce177,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.